English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna CSR Inicjatywy rządowe Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Kapitałowych
Zakładki 3
zakladki_video

Grupa Robocza ds. Odpowiedzialnych Inwestycji Kapitałowych

DRUKUJ

Na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8. maja 2009 roku został powołany Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół nakreślił obszary priorytetowe prac oraz powołał cztery Grupy Robocze. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, jako partner społeczno – gospodarczy, przewodniczył pracom Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Trzy pozostałe obszary priorytetowe były opracowywane w ramach: Grupy Roboczej ds. Systemu Promowania CSR w Polsce, Grupy Roboczej ds. CSR a Edukacja oraz Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Konsumpcji.

 

Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji było wypracowanie wspólnego stanowiska oraz rekomendacji dla uczestników rynku finansowego w zakresie jak najbardziej efektywnego wdrożenia koncepcji odpowiedzialnego inwestowania (ang. Socially Responsible Investing, SRI) w Polsce.
 
W skład Grupy Roboczej weszli przedstawiciele zarówno firm konsultingowych, spółek giełdowych jak i państwowych przedsiębiorstw, w tym również strategicznych. W pracach Grupy brali również udział reprezentanci organizacji, izb gospodarczych oraz państwowych instytucji. Grupa starała się skupić jak najszersze grono osób zainteresowanych działem w dyskusji oraz opracowywaniem zaleceń.

W ten sposób Pracodawcy RP starali się tak pokierować pracom Grupy, by wypracowane zasady powstały na mocy społecznego konsensusu, bez narzucania komukolwiek radykalnych rozwiązań.
 
Wśród kluczowych priorytetów Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji znalazły się następujące zagadnienia:
  • promocja koncepcji odpowiedzialnych inwestycji, jako alternatywnego sposobu pomnażania kapitału, w odpowiedzi na fundusze tradycyjne zarówno w środowisku inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z firmami brokerskimi i domami maklerskimi celem wzmocnienia ich zasobu eksperckiego oraz know-how w zakresie takich dziedzin jak: ochrona środowiska, prawa człowieka, ład korporacyjny, bezpieczeństwo produktu, zarządzanie relacjami z klientem, etyka reklamy itd.;
  • upowszechnianie standardów i form odpowiedzialnego inwestowania wśród inwestorów instytucjonalnych w oparciu o funkcjonujące w praktykach kooperacyjnych strategie inwestowania;
  • promowanie koncepcji odpowiedzialnych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) m.in. poprzez intensyfikację działań private equity, a w tym venture capital, ukierunkowanych na budowanie strategii CSR w MŚPoraz szerzenie odpowiedzialnej współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • zarządzanie łańcuchem dostaw - presja na spółki giełdowe daje szanse na uruchomienie swoistego efektu domina i przenieść analogiczną presję na dostawców tych spółek (liczonych  w dziesiątkach tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym MŚP), dostawców tych dostawców itp. W tym rozumieniu, działania na polskim rynku kapitałowym i tematyka SRI, zwłaszcza w obliczu stosunkowo słabej w polskich realiach presji ruchu konsumenckiego, dają szanse na uruchomienie bodźców na rzecz odpowiedzialnego zarządzania poza spółkami notowanymi na giełdzie. W tym miejscu należy też podkreślić, że rodzime firmy rzadko (o ile w ogóle) wychodzą poza pierwszy rząd dostawców (tzw. first-tire’s suppliers);
  • zintensyfikowanie działań na rzecz uświadamiania inwestorów indywidualnych, lokujących środki w funduszach emerytalnych lub inwestycyjnych o kierowaniu się nie tylko kryteriami rynkowymi, ale również kwestiami społecznymi, etycznymi i środowiskowymi.
 
Ważnym efektem prac Grupy Roboczej było nawiązanie współpracy z szeregiem instytucji działających na rzecz środowiska inwestorskiego w Polsce w celu promocji i szerzenia świadomości na temat odpowiedzialnego inwestowania.
 
Dokument z rekomendacjami wypracowanymi przez członków Grupy Roboczej zostanie wkrótce opublikowany.