English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Ustawa wdrożeniowa

DRUKUJ

Ustawa wdrożeniowa: projekt przyjęty przez Radę Ministrów 8 maja 2014 r.

Podstawowym celem projektowanej ustawy wdrożeniowej jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym zasad realizacji programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto projekt ustawy wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych, określa podmioty zaangażowanych w proces wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, definiuje zasady wdrażania jak również podstawowe dokumenty służące wdrażaniu tych funduszy. W projekcie ustawy wprowadza się przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne są nieprecyzyjne lub niewystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie definiowania nieprawidłowości, systemu korekt, czy kontroli.