English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Konsultacje dokumentów

DRUKUJ

Konsultacje robocze projektu "Wytycznych w zakresie wyboru projektów realizowanych z udziałem środków EFS na lata 2014 - 2020"

Rozpoczęły się konsultacje robocze projektu "Wytycznych w zakresie wyboru projektów realizowanych z udziałem środków EFS na lata 2014 - 2020". W załączniku znajdą Państwo pełny tekst projektu - stan na 15 lipca 2014 r.

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 - projekt

W załączniku znajdą Państwo projekt wytycznych w zakresie  komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

 

Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 - projekt z 3 kwietnia 2014 r.

U podstaw Strategii komunikacji polityki spójności leży przekonanie, że dobra komunikacja jest konieczna, aby sprawnie i dobrze zrealizować zadania wynikające z Umowy Partnerstwa.
Komunikacja pomaga w wykorzystaniu środków europejskich dla rozwoju kraju: wskazuje możliwości, wspiera realizację projektów, a także pokazuje ich efekty. Działania komunikacyjnie są sprofilowane zgodnie z potrzebami beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Naczelną zasadą komunikacji, która obowiązuje wszystkie instytucje, jest przekazywanie potencjalnym beneficjentom i beneficjentom w odpowiednim czasie/z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelnej i wystarczającej informacji.

 

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS w okresie programowania 2014-2020

Niniejsze wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z przepisami Rozdziału III Kwalifikowalność wydatków i trwałość w Tytule VII rozporządzenia ogólnego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 - projekt z 6 czerwca 2014 r.

Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangaŜowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.