English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Projekty europejskie Projekty realizowane Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020
Zakładki 3
zakladki_video

Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020

DRUKUJ

Projekt jest inicjatywą reprezentatywnych partnerów społeczno-gospodarczych: Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (lidera projektu), Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych – organizacji, które aktywnie uczestnicząc we wdrażaniu Funduszy Europejskich w latach 2007–2013, zdobyli cenną wiedzę i doświadczenie, które chcieliby wykorzystać do zoptymalizowania nowego systemu na lata 2014–2020.

 

Wychodzimy z założenia, że współpracę pomiędzy administracją rządową, samorządową, partnerami społeczno-gospodarczymi, organizacjami trzeciego sektora i środowiskami naukowymi należy zinstytucjonalizować.

 

Bez względu na fakt, że to rządy poszczególnych państw członkowskich odpowiadają przed Komisją Europejską za proces wdrażania funduszy strukturalnych, uważamy. że wypracowanie strategii partnerstwa powinno powstać w procesie rzeczywistego partnerstwa (zamiast w trybie konsultacji) – przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych środowisk.

 

Mamy jednak świadomość tego, że partnerzy społeczno-gospodarczy mają szczególny charakter, inny niż pozostałe organizacje – chociażby „ze względu na zdolność do udziału w negocjacjach zbiorowych i tym samym wywieranie wpływu na standardy społeczne w państwie” (za dokumentem roboczym służb Komisji: Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych).

 

Dlatego – we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – zdecydowaliśmy się wypracować Strategię realizacji zasady partnerstwa, która w bezpośredni sposób ma wpłynąć na wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

 

Czas realizacji: 1 grudnia 2013 r. – 30 września 2015 r.

 

Kwota dotacji: 1 860 216,40 zł.

 

Cel główny:

Zwiększenie udziału sześciu partnerów społeczno-gospodarczych w wypracowaniu założeń systemu zarządzania Funduszami Europejskimi.

 

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie świadomości co do potencjału i roli partnerów społeczno-
    -gospodarczych w obszarze Funduszy Europejskich.
  • Zacieśnienie współpracy partnerów społeczno-gospodarczych z administracją rządową i samorządową oraz regionalnymi i branżowymi organizacjami zrzeszonymi.
  • Wypracowanie narzędzi niezbędnych do efektywnego monitorowania systemu Funduszy Europejskich.

Interaktywny przewodnik dotyczący realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich w latach 2014–2020

W ramach projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020” powstał interaktywny przewodnik dotyczący realizacji zasady partnerstwa w systemie funduszy europejskich w latach 2014–2020. Projekt został zrealizowany przez sześć organizacji partnerów społecznych, tj. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (lider projektu), Konfederację Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych.

 

 

 

 

Przewodnik składa się z pięciu odrębnych materiałów wideo:

 

1.            Biała Księga zasady partnerstwa

 

 

 

 

2.            Komitety Monitorujące

 

 

 

3.            Konsultacje społeczne

 

 

 

4.            Rola partnerów społecznych na etapie programowania

 

 

 

 

5.            Zasada partnerstwa

 

 

 

 

 

Przewodniki są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre Rządzenie, Działanie 5.5: Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2: Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego).