English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Raport Cafe "Dialog"

DRUKUJ

Cafe „Dialog” to przeniesienie na polski grunt doświadczeń amerykańskiego The World Cafe. Spotkania są wcieleniem sztuki konwersacji zakończonej konkretnymi wnioskami i postulatami. Dzięki nim na nowo przypominamy siłę, jaka tkwi we współpracy i dialogu osób zaangażowanych w życie lokalnych społeczności. Spotkania dowodzą, że rozmowy prowadzone w większym gronie, zwłaszcza gdy zadamy ważne pytania i stworzona zostanie odpowiednia atmosfera są, w stanie wypracować propozycje rozwiązań najtrudniejszych problemów. Amerykański pierwowzór polskiego Cafe „Dialog” powstał przypadkiem w roku 1995. W Kalifornii zorganizowano sympozjum z udziałem pracowników jednej z ponadnarodowych korporacji. Pierwszy dzień szkolenia przebiegł bez zakłóceń. W tradycyjnej, czyli nudnej formie omawiano po kolei zagadnienia, a uczestnicy czasem zabierali głos w niemrawych dyskusjach. Następnego dnia lał deszcz. Organizatorzy musieli przygotować się na przyjęcie gości wewnątrz domu. Gospodarze imprezy wpadli na pomysł, by na początek zamiast sztywnej dyskusji pozwolić uczestnikom na spontaniczną wymianę poglądów w grupach po kilka osób przy stolikach. Po paru godzinach ożywionych dyskusji, gdy emocje już opadły, zebrano pomysły i wnioski zapisane na papierowych obrusach na wszystkich stołach. Rezultaty tego stworzonego ad hoc szkolenia okazały się oszałamiające: ilość nowych pomysłów i ich jakość zaskoczyły nawet samych organizatorów.

 
Celem spotkań Cafe „Dialog” organizowanych przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej było nie tylko proste przeniesienie na polski grunt interesującej, amerykańskiej formuły. Przede wszystkim chodziło o aktywizację lokalnych środowisk opiniotwórczych, włączenie ich do debaty o najważniejszych problemach regionu i możliwych sposobach ich rozwiązywania. Spotkania były także kolejnym, ważnym elementem publicznej debaty o najważniejszych problemach naszego państwa, jaką Pracodawcy RP inicjują i prowadzą od kilku lat. Badania opinii publicznej jednoznacznie dowodzą, że o ile Polacy nie darzą zbyt dużym zaufaniem ustawodawczych, wykonawczych i innych władz centralnych (sejm, senat, rząd, prezydent, ministerstwa i inne instytucje centralne), to działalność władz samorządowych miast, powiatów i gmin zyskuje akceptację zdecydowanej większości obywateli naszego kraju. W tej sytuacji lokalne władze oraz środowiska opiniotwórcze jawią się jako najlepsi wyraziciele społecznych opinii i postulatów oraz reprezentanci szeroko rozumianych interesów różnych grup. Idea Cafe „Dialog” zmierzała do wykorzystania potencjału intelektualnego tkwiącego w lokalnych społecznościach w celu wywarcia swoistego nacisku na „centralnych decydentów. W przekonaniu dużej części społeczeństwa – co potwierdzają wyniki sondaży opinii -są oni oderwani od realnych problemów, jakie dotykają ludzi i zajmują się zbyt często działaniami pozornymi, politycznymi grami lub sprawami drugorzędnymi, zamiast tymi najważniejszymi.
 
Rozmowy i spory uczestników Cafe „Dialog” służące identyfikowaniu i omawianiu problemów oraz poszukiwaniu dróg ich rozwiązań stały się dorobkiem regionalnych wspólnot obywatelskiej troski; tej niezwykle ważnej cechy społeczeństwa obywatelskiego. Dla Pracodawców RP wyniki tych debat są znakomitym źródłem informacji i postulatów, które przekazane zostaną odpowiednim instytucjom wraz z rekomendacjami konkretnych działań.
 
Jeśli natomiast spojrzymy na spotkania Cafe „Dialog” od strony teorii i praktyki dialogu, to widzimy, iż wykraczają one poza przytoczoną już wcześniej definicję dialogu tradycyjnego, ograniczonego do dwóch lub trzech stron, formułowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy. Zdecydowanie bardziej do Cafe „Dialog” znajduje zastosowanie bardziej uniwersalne podejście do dialogu zawarte w dokumentach Unii Europejskiej: „Z perspektywy europejskiej dialog jest postrzegany bardziej wielostronnie, bo wymagają tego zadania, jakie stawia mu Wspólnota Europejska. Wiążą się one z dążeniem do osiągnięcia ważnych celów społecznych i ekonomicznych...”. W jednym z dokumentów Komisji Europejskiej tak rozumianemu dialogowi nadano bardzo wysoką rangę: „Dialog społeczny jest siłą napędową udanych reform ekonomicznych i społecznych. Strategia Lizbońska podkreśla jego rolę w zwróceniu się w kierunku kluczowych wyzwań, przed którymi stoi Europa, takimi jak rozwijanie umiejętności i kwalifikacji, modernizowanie organizacji pracy, promowanie równych szans i różnorodności oraz rozwijanie aktywnych polityk związanych ze starzeniem się społeczeństw. Negocjacje między partnerami społecznymi są najbardziej odpowiednią drogą naprzód w zakresie kwestii odnoszących się do modernizacji i zarządzania zmianą” .
 
Wyprzedzając wnioski płynące z organizowanych przez Pracodawców RP Cafe „Dialog”, stwierdzić należy, że to ostatnie zdanie z cytowanego fragmentu dokumentu Komisji Europejskiej miało fundamentalne znaczenie dla wszystkich spotkań. Odbyły się one w 8 miastach: Warszawie - 12 maja 2010 roku, Wrocławiu - 18 maja, Rzeszowie - 31 maja, Bydgoszczy - 8 czerwca, Krakowie – 22 czerwca, Poznaniu - 29 czerwca, Szczecinie - 20 lipca i Gdańsku - 21 lipca. Wybranych zostało 8 regionów, które pełnią kluczową rolę w rozwoju kraju i dobrze odzwierciedlają problemy oraz bolączki poszczególnych części Polski. Wszystkie one są ważnymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, administracyjnymi stolicami swoich regionów i centrami przemysłowymi. Spotkania gromadziły średnio około 50 osób, od blisko 40 do prawie 90 osób. Byli to reprezentanci pracodawców, pracowników, urzędników samorządowych, wojewódzkich, miejskich oraz regionalnych oddziałów urzędów centralnych, przedstawiciele świata nauki i organizacji pożytku publicznego, lokalni liderzy i autorytety, dziennikarze, studenci. W ciągu krótkiego, wakacyjnego okresu Pracodawcom RP udało się zaprosić na spotkania i zachęcić do debaty nad najważniejszymi problemami 8 regionów Polski ponad 400 osób szczególnie zaangażowanych w codzienne życie swoich Małych Ojczyzn.
 
Pełna treść raportu z Cafe "Dialog" w załaczniku.

 

Pliki do pobrania