English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Pomoc w sieci i w urzędzie

26-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  26 kwietnia 2011 r.

 

 

W razie problemu z wypełnieniem wniosku o unijne pieniądze na wsparcie eksportu, można skorzystać z instrukcji na stronach instytucji dzielącej środki, poprosić o pomoc urzędnika lub wziąć udział w szkoleniu.

 

Każde województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ma działania, z których unijne pieniądze można dostać na promocję i wsparcie eksportu.
Jak przejść przez procedurę, by otrzymać wsparcie? – Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na udział w targach lub misjach gospodarczych, muszą wypełnić wniosek w specjalnie do tego celu przygotowanym programie, tzw. Generator Wniosków. Program można bezpłatnie pobrać np. ze strony internetowej www.dip.dolnyslask.pl. – Instalacja zajmuje zaledwie kilka sekund. Po zainstalowaniu generatora, można wypełniać go w dogodnym czasie, bez konieczności stałego dostępu do Internetu – mówi Anna Ziarko z działu informacji i promocji Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.


Dodaje, że Generator Wniosków ma wiele funkcji, które ułatwiają wypełnianie dokumentów, np. walidację (sprawdza, czy wszystkie pola są wypełnione), dostosowanie formularza do zaznaczonych opcji, „pomoc” – okienko z informacją, jakie dane powinny znaleźć się w opisie), a także automatyczne wyliczanie wysokości dofinansowania oraz wydatków przy rozliczaniu wniosku.

 

Wykaz kryteriów


Jak mówi Lidia Krawczyk z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie określa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), którą można znaleźć na stronie internetowej www.mazowia.eu. – Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zalecamy wnioskodawcy, by sprawdził w wykazie kryteriów, czy wniosek może otrzymać wsparcie – tłumaczy Lidia Krawczyk.


Urzędniczka podkreśla, że wniosek o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać w systemie Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA), zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie internetowej www.mazowia.eu w zakładce „Złóż wniosek - Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny (MEWA)”. – Następnie wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej, wydrukowanej z zakładki „korespondencja wysłana” w dwóch egzemplarzach - oryginał wniosku i kopia, w formacie A4 wraz z wymaganymi załącznikami, w dwóch egzemplarzach. Załączniki powinny być złożone na wymaganych formularzach, dostępnych na stronie www.mazowia.eu – dodaje Lidia Krawczyk.


Śląskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą starać się o wsparcie służące podnoszeniu konkurencyjności firm, np. poprzez działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej oraz zakupem usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.

Pytania o wszystko


– Starając się o wsparcie, firmy muszą wypełnić wniosek aplikacyjny, który jest dostępny na stronie internetowej, a następnie dostarczyć go w wersji papierowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – mówi Aleksandra Marzyńska, rzecznik prasowy Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Dodaje, że wzory wniosków oraz cała dokumentacja konkursowa opublikowana jest w momencie rozpoczęcia naboru danego konkursu na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl. – W celu wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy posłużyć się instrukcją wypełniania wniosku – dodaje urzędniczka. Jej zdaniem pomocne mogą być również informacje zawarte w zakładce „najczęściej zadawane pytania". – Każdy zainteresowany uzyskaniem wsparcia może otrzymać informacje w naszym punkcie informacyjnym – dodaje Aleksandra Marzyńska.


Jak mówią przedstawiciele wszystkich instytucji, które dzielą unijne dotacje, firmy zainteresowane wsparciem mogą brać udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych, w trakcie których przedsiębiorcy poznają zasady wypełniania i przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym wniosku aplikacyjnego i załączników.
Jeśli mimo zapoznania się z instrukcją lub udziału w szkoleniach biznesmeni wciąż nie wiedzą, jak wypełnić wniosek, mogą korzystać z pomocy urzędników. – Beneficjent zawsze może skonsultować z nami kwestie, co do których nie ma pewności. Może też prosić o pomoc w wypełnieniu wniosku – mówi Dominika Kuras, konsultant w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) w Łodzi.


Okazuje się, że przedsiębiorcy bardzo często proszą o pomoc urzędników. – Jeżeli firma samodzielnie wypełnia wniosek, to w 99 proc. korzysta z naszych konsultacji. Jej przedstawiciele dzwonią, piszą maile, albo przychodzą osobiście, by zdobyć potrzebne informacje – mówi Dominika Kuras.


Specjaliści mówią, że beneficjenci pytają o wszystko. – Zdarzało się, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dopytywały się o formę prawną swojej firmy – wylicza specjalistka z COP. – Biznesmeni pytali, czy inwestycja kwalifikuje się do dotacji z konkretnego programu albo gdzie jeszcze szukać wsparcia.

COP rozdziela pieniądze w dwóch działaniach, z których można dostać pieniądze na udział w targach i misjach zagranicznych.


Wniosek wnioskowi nierówny


Oprócz wypełnionego wniosku, przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć stosowne załączniki. W zależności od województwa i programu to różne dokumenty. Jakie? Urzędnicy radzą to dokładnie sprawdzać na stronach internetowych instytucji dzielących środki unijne. I tak np. we Wrocławiu poza wnioskiem wymagany jest dokument rejestrowy (czyli wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego), oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP (ponieważ to konkurs wyłącznie dla przedsiębiorstw z tego sektora), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (określa m.in., czy przedsiębiorca nie jest zagrożony upadłością) oraz dokumenty potwierdzające zdolność finansową do realizacji projektu (deklaracje PIT bądź sprawozdania finansowe za trzy poprzednie lata).


– W zależności od zaznaczonych we wniosku deklaracji, możemy poprosić przedsiębiorcę także o złożenie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie projektu - promesa kredytowa, umowa kredytowa, umowa pożyczki itp., dokumentów potwierdzających potrzebę udziału przedsiębiorcy w wydarzeniach gospodarczych - np. plan rozwoju eksportu, strategia rozwoju przedsiębiorstwa, program ekspansji na nowe rynki zagraniczne itp., umowy o współpracy z innymi firmami biorącymi udział w konkretnym wydarzeniu gospodarczym – wylicza Anna Ziarko.

 

Dlaczego dobre wypełnienie wniosku i złożenie wszystkich dokumentów jest tak ważne? –Nasi pracownicy wyłącznie rejestrują składane dokumenty. Złożone wnioski o dofinansowanie kierowane są do poszczególnych komórek merytorycznych, gdzie podlegają ocenie: formalnej, wykonalności, strategicznej, merytorycznej – wylicza obieg dokumentów Lidia Krawczyk.


Anna Ziarko z DIP dodaje, że pracownicy przed przyjęciem dokumentów nie mogą sprawdzać poprawności przygotowanych wniosków. – Są one sprawdzane podczas oceny formalnej, która trwa zazwyczaj do 45 dni kalendarzowych. W tym czasie przedsiębiorcy są proszeni o usunięcie ewentualnych błędów bądź uzupełnienie informacji zawartych we wniosku – dodaje urzędniczka. I podkreśla, że wnioski, które zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z zaleceniami i przejdą pozytywnie pierwszy etap, potem są oceniane pod względem merytorycznym przez Komisję Oceny Projektów, składającą się z pracowników Instytucji i zewnętrznych ekspertów, wyłonionych w drodze konkursu. Najlepsze mogą liczyć na wsparcie.

 

O informacje na temat Funduszy Europejskich możecie pytać w Punktach Informacyjnych znajdujących się na terenie całej Polski. Pełna lista adresów i telefonów dostępna jest na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.