English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Na co trzeba uważać przy składaniu wniosku

02-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  2 maja 2011 r.

 

 

Niekompletna dokumentacja, pomyłki rachunkowe, brak spójności zapisów – to najczęściej popełniane błędy w formularzach wypełnianych przez beneficjentów ubiegających się o Fundusze Europejskie.

 

- W pierwszych latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej wnioski o dofinansowanie poszczególnych projektów zawierały sporo błędów. Dziś, po siedmiu klatach od wstąpienia naszego kraju do UE, jest ich zdecydowanie mniej – twierdzą urzędnicy odpowiedzialni za unijne dotacje. W przeszłości, mimo publikowania przez Instytucje Zarządzające instrukcji wypełniania wniosku, niektórzy potencjalni beneficjenci mieli problemy z prawidłowym wypełnieniem poszczególnych pól dokumentacji aplikacyjnej. - Zdarzały się także sytuacje, gdy przedsiębiorcy składali wnioski, w których jedynymi wypełnionymi rubrykami były pola dotyczące danych teleadresowych firmy. Z konkursu na konkurs widać jednak, że jakość składanych wniosków jest coraz lepsza – mówi Anna Parzyńska–Paschke, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 

Na szczęście błędy dyskwalifikują wniosek tylko wtedy, gdy nie zostaną poprawione w terminie wyznaczonym przez instytucję oceniającą. Skreśleniem z listy beneficjentów grożą natomiast tzw. błędy eksperckie.
 

Warto podkreślić, że każda Instytucja Zarządzająca ma własne wytyczne. Niniejszy tekst oddaje zasady obowiązujące w procesie aplikacyjnym w ramach 2 RPO.
 

Weryfikacja formalna wniosku
 

Błędy formalne nadal się zdarzają i czasem powodują odrzucenie wniosku. Na przykład w województwie zachodniopomorskim nie wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach w ramach Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym” Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymali dotacje. W pierwszym konkursie, który zakończył się 29 września ubiegłego roku, odrzucono 18 wniosków z tzw. przyczyn formalnych. – W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w 2010 r., do 21 kwietnia 2011 r., złożonych zostało 57 projektów. 48 z nich spełniło wymogi formalne, 6 nie spełniło, a 3 zostały wycofane w trakcie oceny formalnej – mówi Angelika Rabizo, dyrektor Wydziału Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Pod względem formalnym wnioski podlegają dwojakim kryteriom oceny: dopuszczającym i podlegającym poprawie. – W czasie weryfikacji wniosku na wezwanie Instytucji Zarządzającej beneficjent może jednorazowo dokonać korekty złożonej dokumentacji aplikacyjnej, przy czym korekta ta dotyczy tylko kryteriów podlegających poprawie. Niespełnienie kryteriów dopuszczających powoduje odrzucenie projektu bez możliwości jego poprawy – wyjaśnia Anna Parzyńska-Paschke. Do kryteriów, które podlegają poprawie, zalicza się poprawność wyliczeń we wniosku i biznesplanie czy też kompletności dokumentacji.
 

Do najczęściej popełnianych błędów formalnych przez wnioskodawców starających się o unijne dotacje na promocję eksportu należy m.in. składanie niekompletnej dokumentacji, w tym np. brak wymaganych załączników, a także błędy rachunkowe w tabelach finansowych i brak spójności zapisów pomiędzy poszczególnymi polami wniosku i pomiędzy zapisami wniosku i biznesplanu. – Na szczęście coraz rzadziej zdarzają się błędy polegające na wyborze nieodpowiedniego funduszu bądź Działania. A projekty odrzucone z tego powodu stanowią niewielki odsetek wśród liczby projektów, które uzyskały negatywną ocenę formalną – stwierdza Anna Parzyńska-Paschke z UMWW.
 

Projekt może uzyskać negatywną ocenę formalną tylko w przypadku, gdy beneficjent nie dokona stosownych poprawek, to znaczy jeśli np. nie poprawi popełnionych wcześniej błędów formalnych, bądź poprawi je w niewłaściwy sposób. Innym przykładem błędu formalnego powodującego odrzucenie wniosku jest złożenie niekompletnego wniosku, uzupełnienie go po terminie lub dostarczenie go bez prawidłowych załączników. – W wypadku beneficjentów starających się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym” zdarzały się również błędy formalne polegające na złożeniu wniosku w niewłaściwym terminie w stosunku do daty imprezy targowej – wyjaśnia Marcin Szmyt dyrektor wydziału zarządzania regionalnym programem operacyjnym przy UMWZ.
 

Na podstawie formalnych kryteriów dopuszczających urzędnicy sprawdzają m.in., czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu i czy jego działalność nie dotyczy sektorów wykluczonych z ubiegania się o wsparcie. Jeśli wniosek przejdzie tę procedurę, trafia w ręce ekspertów. Tu sprawdza się go pod względem merytorycznym. A negatywna ocena ekspercka projektów może być wynikiem niespełnienia takich kryteriów, jak zasadność nakładów inwestycyjnych na realizację projektu czy też poprawność określenia źródeł finansowania projektu.
 

Eksperci sprawdzają również, czy źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu oraz to, w jaki sposób realizowany będzie projekt. Weryfikują jego zgodność z celami lub zakresem merytorycznym poddziałania. Wniosek dyskwalifikują też błędne zapisy wskaźników dotyczących produktów i rezultatów realizowanych projektów.