English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Eksport przyciąga inwestycje

16-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  16 maja 2011 r.

 

 

Korzystanie z unijnego wsparcia dla wielu przedsiębiorców może być bodźcem do wejścia na zagraniczne rynki – uważają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Pieniędzy na wsparcie eksportu przedsiębiorstwa mogą szukać w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), realizowanych w poszczególnych województwach. – W ramach RPO przeprowadzane są działania m.in. wspierające promocję firm, wyjazdy ich przedstawicieli na targi, wystawy itp. – informują przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Anna Ziarko z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) mówi z kolei, że założeniem konkursów o dotacje na udział w targach i misjach jest promocja regionalnych firm z sektora MSP na nowych rynkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Anna Ziarko uważa, że dzięki funduszom unijnym m.in. na promocję eksportu zyskuje cała gospodarka. – Nowe kontrakty podpisywane przez firmy prowadzą bezpośrednio do wzrostu sprzedaży i obrotów. Pośrednio możemy mówić o powstawaniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu nakładów inwestycyjnych – tłumaczy Anna Ziarko i dodaje, że są to efekty odczuwalne dla otoczenia. – Zwiększenie zamówień powoduje nie tylko konieczność zatrudnienia nowych osób do pracy, ale także zwiększenie zapotrzebowania na półprodukty. Korzystają więc dostawcy i podwykonawcy – wyjaśnia przedstawicielka DIP.

 

Istotne dla beneficjentów
 

W województwie pomorskim dotacje unijne przeznaczone na wsparcie eksportu dostępne są w ramach czterech działań. W ramach Poddziałania 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa – udział w tragach i wystawach” zorganizowano już dwa nabory wniosków, do dofinansowania wybrano 44 projekty na kwotę 2 mln 277 tys. zł. Przedsiębiorcom wypłacono do tej pory 774 tys. zł. W ramach Poddziałania 1.1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa – udział w targach i wystawach” przeprowadzono dwa nabory wniosków. Do dofinansowania wybrano 50 projektów na łączną kwotę 5 mln 349 tys. zł, a wypłacono 1 mln 666 tys. zł. Kolejnym Poddziałaniem jest 1.6.1, czyli „Promowanie atrakcyjności regionu”. Tu podczas dwóch naborów wybrano 9 projektów na kwotę 12 mln 155 tys. zł. a wypłacono 434 010 zł. Zaś w ramach Poddziałania 1.6.2 „Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw” podczas dwóch naborów wybrano dwa projekty na kwotę 1 mln 397 tys. zł, a wypłacono dotacje w wysokości 478 tys. zł.
 

– Korzystanie z dotacji unijnych na rozwój eksportu jest istotne dla beneficjentów, bo udział w zagranicznych targach wpływa na ich rozwój, ułatwia sprzedaż towarów na nowych rynkach zbytu. Ale korzysta też cały region pomorski, gdyż rozwój firm przez zwiększenie produkcji jest głównym czynnikiem tworzącym nowe miejsca pracy - podkreśla Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Większa konkurencyjność
 

W województwie łódzkim wsparcie eksportu pochodzi głównie z III osi priorytetowej Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego, z działania drugiego „Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” na lata 2007-2013. W jego ramach podpisano dotychczas 85 umów dotyczących udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą. Łączna wartość dofinansowania tych projektów wyniosła 5 mln 884 tys. zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 5 mln zł.
 

Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zauważa, że sukcesy firm za granicą przekładają się również na promocję województwa łódzkiego. – O dotacje ubiegają się najbardziej przedsiębiorczy; ci, którzy mają sporo do zaoferowania. To nam gwarantuje, że region jest dobrze „sprzedawany” na targach zagranicznych. Ponadto kontakty pozyskane przez przedsiębiorców owocują nawiązywaniem współpracy z firmami zagranicznymi, które mogą zainwestować w województwie – mówi przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Rozpoznawalna marka
 

Śląskie firmy mogą się ubiegać o wsparcie eksportu w ramach czterech Poddziałań. Dotychczas w regionie podpisano umowy o dofinansowanie 396 projektów na łączną kwotę 3,32 mln euro. Na wsparcie eksportu w województwie śląskim zostało jeszcze do rozdysponowania niemal 2 mln euro.
 

Od 15 kwietnia 2011 r. trwa nabór wniosków w ramach ostatniego konkursu zorganizowanego dla przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie udziału w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. Nabór wniosków zakończy się z chwilą wyczerpania środków. – Dzięki takiemu wsparciu, firmy z województwa śląskiego mogą zwiększać eksport własnych produktów i stać się konkurencyjne za granicą. Udział przedsiębiorców w targach i misjach gospodarczych przyczynia się do rozwoju eksportu w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji do rozwoju eksportu całego województwa śląskiego. Dzięki temu produkty i usługi firm z terenu województwa śląskiego stają się rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, a nasz region przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych – uważa Witold Trólka ze śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Paszport do sukcesu
 

Firmy zainteresowane rozwojem eksportu mogą też szukać wsparcia w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG), z działania 6.1 „Paszport do eksportu”. – Ten konkurs skierowany jest do początkujących eksporterów, a beneficjentem może być zarówno producent, jak i usługodawca, który eksportuje swoje usługi – tłumaczy Miłosz Marczuk z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która dzieli te środki.
 

Suma przeznaczona na konkurs „Paszport do eksportu” wynosi 121 mln 840 tys. euro, czyli ponad 485 mln zł. Do 20 kwietnia 2011 r. w ramach działania 6.1 podpisano ponad 1500 umów o dofinansowanie realizacji projektu. Kwota ich wsparcia to 56 mln 360 tys. zł co stanowi 10,60 proc. wszystkich środków przyporządkowanych do tego programu.
 

Najwięcej środków zakontraktowano w województwach: mazowieckim (gdzie zawarto 325 umów na kwotę 13,2 mln zł), wielkopolskim (220 umów na 8,3 mln zł) i małopolskim (195 umów na kwotę niemal 4,5 mln zł). Z kolei najmniej umów zwarto z firmami z województwa podlaskiego (26), lubuskiego (30) i lubelskiego (35). Średnia kwota, jaką wyda na umowy z przedsiębiorcami każde z tych województw, wynosi 1,5 mln zł.
 

Z danych PARP wynika, że z sektora małych i średnich przedsiębiorstw tylko pięć proc. firm sprzedaje swoje wyroby za granicą. – Przedsiębiorcy politykę eksportową opierają głównie na jakości i cenie towaru, a ich wyroby trafiają przede wszystkim na rynki niszowe - tłumaczy przedstawiciel PARP. Zauważa też, że polskie firmy wchodzące na zagraniczne rynki działają intuicyjnie, a tylko 10 proc. z nich przeprowadza analizy eksportowe.
 

Korzyści z realizacji projektu w działaniu 6.1 Programu Innowacyjna Gospodarka osiąga przede wszystkim każdy beneficjent, który otrzymał dotację. Większy eksport oznacza również poprawę salda obrotów w całym handlu zagranicznym, ponadto realizacja działania ma się przyczynić do zmiany struktury polskiego eksportu, tak by zwiększył się udział produktów wysokiej technologii.