English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

W Europie jesteśmy nie do pobicia

23-05-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  23 maja 2011 r.

 

 

- Polska jest stawiana w Unii Europejskiej za wzór państwa członkowskiego dobrze wykorzystującego fundusze unijne - mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Adam Zdziebło

 

W 2008 r. niezwykle istotnym zadaniem było przygotowanie niezbędnych fundamentów prawnych i organizacyjnych do sprawnego wykorzystywania środków z nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, by ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o dotacje unijne?

 

Wdrożyliśmy szereg regulacji, które uprościły system wdrażania funduszy i uczyniły go bardziej transparentnym. Udoskonaliliśmy system zaliczkowy, umożliwiając sięganie po ten instrument wszystkim beneficjentom. Pomaga on w zapewnieniu płynności finansowej i ogranicza konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co zwłaszcza w obliczu spowolnienia gospodarczego jest szczególnie ważne. Z kolei w zakresie płatności wprowadziliśmy uproszczenia procedur oraz budujemy model bliskiej współpracy pomiędzy instytucją a beneficjentem. Widzimy także efekty prac zespołu „Proste Fundusze”. To wszystko już działa. Równolegle prowadzone były kampanie informacyjne, bowiem jak się okazuje to właśnie skuteczny system informowania beneficjentów przyczynia się do podniesienia zainteresowania funduszami. Ponadto umożliwiliśmy skorzystanie z indywidualnych konsultacji z ekspertami, z czego korzystają również i przedsiębiorcy.

 

Jak wygląda droga pieniędzy od Brukseli do przedsiębiorcy i procedura przyznawania środków z Funduszy Europejskich?


O środki z Funduszy Europejskich można ubiegać się startując w konkursach. Te najbardziej interesujące przedsiębiorców organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dobrze przygotowany wniosek z pewnością przybliży otrzymanie grantu. Jednak projekt to zaledwie początek - następnie przedsiębiorca musi go zrealizować i prawidłowo rozliczyć. Procedury czy konieczność przygotowania odpowiednich dokumentów wynikają z regulacji Komisji Europejskiej i pozornie mogą zniechęcać. W moim przekonaniu jednak bezzwrotna dotacja jest warta zaangażowania. Tym bardziej że zarówno na etapie przygotowania wniosku, jak i później jego rozliczenia, beneficjenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc ekspertów i konsultantów.

 

Czy każdy przedsiębiorca może skontaktować się z przedstawicielem MRR i zasięgnąć interesujących go informacji?


Przedsiębiorcy mogą przede wszystkim liczyć na wsparcie konsultantów ze 109 Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, które znajdują się w całym kraju. Nie tylko uzyskają tam informacje o tym, na co uzyskać dotacje, ale również pomoc eksperta w prawidłowym wypełnianiu wniosków o płatność. Można również kontaktować się z innymi instytucjami, np. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Czy dochodzą do MRR głosy przedsiębiorców na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich? Czy MRR bierze je pod uwagę?


Forum, na którym przedsiębiorcy nie tylko zabierają głos, ale także współdecydują o tym na co wydawane są unijne pieniądze, są komitety monitorujące różnych programów. Beneficjentów reprezentują tam przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Warto wspomnieć również o inicjatywie „Proste Fundusze”. W jej skład wchodzą eksperci zewnętrzni, beneficjenci i pracownicy instytucji publicznych, którzy na regularnie odbywających się spotkaniach dyskutują o dobrych praktykach i uproszczeniach, które ich zdaniem warto wprowadzić. Wszelkie opinie tego rodzaju są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pomagają czynić system wdrażania środków europejskich bardziej przyjaznym dla beneficjenta.

 

Jakie działania informacyjno-promocyjne dotyczące Funduszy Europejskich prowadzi MRR? Czy świadomość Polaków odnośnie korzyści gospodarczych, ale nie tylko, jakie odnieśliśmy dzięki Funduszom Europejskim, jest zadowalająca?


Myślę, że dobrze zrealizowane projekty to bardzo skuteczna forma reklamy, która dociera do najszerszej grupy odbiorców. Niemniej jednak nie zapominajmy o „standardowych” formach promocji. Kampanie w mediach czy sieć punktów informacyjnych to tylko niewielki wycinek aktywności ministerstwa, który ma za zadanie przybliżyć Polakom znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju i zmian zachodzących w naszych kraju. Warto wspomnieć tutaj również o Forum Funduszy Europejskich - największym w Polsce wydarzeniu poświęconym funduszom unijnym, corocznie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przy tej okazji minister rozwoju regionalnego wręcza nagrody Euroliderom – osobom, które swoją ciężką, i często mało widowiskową pracą, dzięki środkom europejskim zmieniają swoje najbliższe otoczenie na lepsze. Jednocześnie w konkursie „Polska Pięknieje” nagradzamy projekty, dzięki którym Polska staje się turystyczną perłą Europy.

 

Czy skala absorpcji Funduszy Europejskich zadowala MRR?

Do połowy maja beneficjenci złożyli ponad 173 tysiące wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 389 mld zł, czyli więcej niż mamy środków. W wartościach bezwzględnych jesteśmy nie do pobicia w Europie. Świetnie widać to w Programie Innowacyjna Gospodarka, gdzie zostało rozdysponowanych już 70 proc. środków. Pozostałe Programy również wdrażane są zgodnie z harmonogramem.

 

Ile jeszcze zostało pieniędzy do rozdysponowania dla przedsiębiorców?


Trzeba się spieszyć, bo zostało już tylko ok. 5 mld zł. Szansa na skorzystanie z tej puli już się pojawia, bo wkrótce wystartuje 9 konkursów. W tym nabór wniosków w działaniu 6.1 Paszport do eksportu. W ramach tego tylko instrumentu przedsiębiorcy mają do dyspozycji 228 mln zł. Jest więc o co walczyć.

 

Czy MRR ma jakikolwiek wpływ na wysokość środków, które dostanie Polska w nowym budżecie UE? Czy jednym z elementów przetargowych jest np. stopień wykorzystania środków z aktualnej puli? Co się dzieje w przypadku, gdy fundusze nie będą wykorzystane w stu procentach?


Jako na największym beneficjencie unijnych funduszy, na Polsce spoczywa ogromna odpowiedzialność. Efektywność wykorzystania środków strukturalnych w Polsce z pewnością wpłynie na przebieg toczącej się w UE dyskusji nad potrzebą nie tylko utrzymania, ale wzmocnienia polityki spójności. Nasze sukcesy stanowią doskonały argument do uznania jej za ogólnoeuropejską politykę rozwojową. Analizując obecne tempo wykorzystywania funduszy z puli na lata 2007-2013 nie bierzemy pod uwagę możliwości utraty jakichkolwiek środków. Polska jest stawiana w Unii Europejskiej za wzór państwa członkowskiego dobrze wykorzystującego fundusze unijne.

 

Za dwa lata kończy się drugie rozdanie Funduszy Europejskich. Czy wiadomo, jak będzie wyglądało rozdanie trzecie? Czy zasady dystrybucji środków i cele na które mogą być przeznaczone będą podobne? W jaki sposób wspierana będzie przedsiębiorczość?


O kształcie programów będziemy rozmawiać gdy dowiemy się, ile pieniędzy mamy do dyspozycji. Jednak już teraz możemy powiedzieć, jakiego typu projekty chcielibyśmy wspierać ze środków przyszłego budżetu UE. Kluczowym dokumentem określającym cele rozwojowe Unii jest Strategia Europa 2020 i to właśnie nakreśloną w nim wizję chcemy realizować. Istotne będą więc innowacje, zacieśnianie więzi pomiędzy światem nauki i biznesu, budowa społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz dalszy rozwój kapitału ludzkiego. Nie zapominajmy jednak, że regiony UE i poszczególne państwa znajdują się obecnie na różnych poziomach rozwoju, dlatego też konieczne jest kontynuowanie wsparcia na inwestycje kolejowe, drogowe i w sieci energetyczne. Zobowiązania akcesyjne wymagają także dalszych inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Rozmawiamy też z przedsiębiorcami o kształcie przyszłego wsparcia - czy oprócz dotacji wprowadzić również inny mechanizm, np. pożyczkowy.