English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Artykuły

DRUKUJ

Wnioski nie takie skomplikowane

11-04-2011

  Tekst ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita,

  11 kwietnia 2011 r.

 

 

Połowa przedsiębiorców, którzy starają się o pieniądze na wsparcie eksportu, sami wypełniają formularze aplikacyjne. Pozostali korzystają m.in. z pomocy specjalistów samorządowych i pracowników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Kto może liczyć na dotację na wsparcie eksportu? Fachowcy twierdzą, że dofinansowanie w ramach działania III.2 na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 może dostać każde przedsiębiorstwo, które działa od co najmniej roku, a jego właściciel spełni wymagane kryteria i odpowiednio przygotuje dokumenty. - Pomoc może uzyskać każdy starający się podmiot, ale w ramach RPO nie można liczyć na wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tylko na jej rozwinięcie – podkreśla Jacek Grabarski z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Dokumentacja z Internetu

 

Jak wygląda procedura aplikacyjna dotycząca wsparcia z tzw. działania III? Jakie dokumenty i załączniki trzeba złożyć, by dostać pieniądze? Według przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wszystkie konkursy ogłaszane w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 mają formę zamkniętą, czyli w chwili ich ogłoszenia określone są daty otwarcia oraz czasu trwania naboru wniosków. – Od dnia ogłoszenia konkursu przedsiębiorca może już pobrać ze strony internetowej dokumentację konkursową i wypełnić ją. W trakcie przygotowywania wniosku może skorzystać z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez nasze Centrum Obsługi Przedsiębiorców oraz z konsultacji oferowanych przez zespół konsultantów - tłumaczy Jacek Grabarski i na przykładzie zakończonego już konkursu na udział w targach i misjach zagranicznych w ramach działania III pokazuje, jakie dokumenty należało przygotować. Przede wszystkim były to dokumenty potwierdzające status prawny i dane beneficjenta oraz partnera projektu np. wypis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej (dokumenty rejestrowe określające status prawny wnioskodawcy oraz partnerów projektu). Poza tym konieczne były upoważnienia i pełnomocnictwa podmiotów innych niż wskazanych w dokumentach rejestrowych, które mają prawo reprezentować wnioskodawcę. Trzeba było też dołączyć formularz oceny oddziaływania na środowisko, kopie zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określającej role partnerów lub kooperantów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron i odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych. Firmy zobowiązane były też do złożenia oświadczenia o spełnieniu kryteriów podmiotowych. Niezbędny był też formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, czyli takiej, która nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, wraz z zaświadczeniami o wielkości udzielonej pomocy za okres ostatnich trzech lat.


Do kompletu należało również dołączyć oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach, dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy za ostatnie trzy lata (rachunek zysków i strat oraz bilans, zgodnie z przepisami o rachunkowości – dokumenty finansowe powinny być potwierdzone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta jeżeli są przez nich sporządzane) oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności. – Mogą też być konieczne inne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu – mówią przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

 

Odrzucą, jeśli nie spełnia wymogów

 

Podstawowe załączniki trzeba złożyć razem z wnioskiem. Jednak część dokumentów, jak np. zaświadczenie o nie zaleganiu opłat w ZUS czy promesę kredytową (jeśli projekt częściowo będzie realizowany za pożyczone z banku pieniądze) trzeba dostarczyć najpóźniej w dniu podpisywania umowy.
Jak mówią przedstawiciele Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), organizator konkursu ma prawo odrzucić wniosek, jeśli nie spełnia on wymogów formalnych, np. był przygotowany na niewłaściwym formularzu, albo np. złożono go po terminie. - Zawsze w takiej sytuacji wnioskodawca dostaje pisemną informację na ten temat - informują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Oceny wniosków pod względem formalnym dokonują przedstawiciele COP. - By nie było żadnych wątpliwości, zawsze opinię o każdej aplikacji wydaje dwóch urzędników - tłumaczy Jacek Grabarski. Dodaje, że później oceną merytoryczną wniosków zajmuje się specjalistyczna komisja spoza urzędu. Od niekorzystnych dla siebie decyzji przedsiębiorcy mogą się odwołać do organizatora konkursu na dotacje i to on rozpatruje skargi. - Jeśli zarzuty miały charakter merytoryczny, to zostają uwzględnione, w przeciwnym razie decyzja o odmowie przyznania dotacji zostaje utrzymana. Ale i w takiej sytuacji istnieje jeszcze droga odwoławcza - w postępowaniu administracyjnym. W kilku przypadkach sądy administracyjne uznały argumentację firm, które nie dostały dotacji – mówi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.


Zdaniem Jacka Grabarskiego przedsiębiorcy, którzy starają się o dotacje unijne, mogą szukać wsparcia w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które zapewnia pomoc w trakcie przygotowywania wniosku, jak i w trakcie realizacji projektu, organizując np. bezpłatne szkolenia i konsultacje. - Zainteresowani mogą skierować pytania do zespołu konsultantów e-mailem, telefonicznie jak również osobiście - zapewnia urzędnik. Podobne punkty działają we wszystkich województwach.
 

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl. Więcej informacji o Funduszach Europejskich na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.poig.gov.pl/