English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Stanowiska
Zakładki 3
zakladki_video

Stanowiska

DRUKUJ

Stanowisko strony pracodawców Zespołu Problemowego ds. prawa pracy

06-05-2016

Stanowisko strony pracodawców Zespołu Problemowego ds. prawa pracy w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna).


Strona pracodawców oświadcza, iż negatywnie ocenia przedłożony przez Komisję Europejską projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i jest przeciwna zmianie dyrektywy 96/71/WE. Uznaje również przedstawiony projekt za niezgodny z zasadą pomocniczości, wiążącej się z podziałem kompetencji miedzy Unią Europejską a państwami członkowskimi.

 

1. Propozycja Komisji Europejskiej nie ma uzasadnienia w kontekście poprawy aspektów socjalnych czy zwalczania nieuczciwych praktyk, a stanowi inicjatywę o charakterze wyłącznie politycznym, szkodzącą idei rozwoju wspólnego rynku.
2. Aspekt socjalny delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług jest już właściwie uregulowany w dyrektywie 96/71/WE. Zapewnia ona właściwą równowagę pomiędzy swobodą świadczenia usług a ochroną praw pracowników, gwarantując stosowne standardy zatrudnienia.
3. Inicjatywa Komisji Europejskiej jest przedwczesna w kontekście trwającego procesu implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Przyjęcie tej dyrektywy było właściwą odpowiedzią na wyzwania związane ze zwalczaniem nieuczciwych praktyk i wzmocnieniem ochrony pracowników delegowanych.
4. Inicjatywa nie została poprzedzona konsultacjami społecznymi. Komisja Europejska nie uwzględniła wspólnego stanowiska partnerów społecznych reprezentowanych na poziomie unijnym (ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP) o przeprowadzenie z nimi konsultacji nt. kierunków zmian przedmiotowej dyrektywy, w szczególności jej wpływu na poszczególne gałęzie gospodarki.
5. Przedłożony projekt przyczyni się do eliminowania ze wspólnego rynku przedsiębiorstw świadczących usługi transgraniczne z wykorzystaniem własnych pracowników, co w największym stopniu dotknie przedsiębiorstw z tzw. nowych państw członkowskich. Ograniczenie dostępu do wspólnego rynku wpłynie również negatywnie na sytuację pracowników z tych państw.
6. Rozwiązania zaproponowane w projekcie stoją w sprzeczności z istotą traktatowej swobody świadczenia usług i wynikającej z niej instytucji przejściowego delegowania pracowników (m.in. wprowadzenie 24 miesięcznego okresu, odejście od pojęcia minimalnego wynagrodzenia, rozszerzenie zastosowania układów uznanych za powszechnie obowiązujące, nadregulacja sytuacji łańcuchów podwykonawców).
7. Projekt dyrektywy poprzez użycie niejasnych konstrukcji i pojęć nie stworzy równych warunków działania („level playing field”) dla wszystkich przedsiębiorstw. Będzie natomiast skutkować wzrostem formalności i wydatków po stronie pracodawców delegujących pracowników, tworząc nierówności i dodatkowe bariery formalne w swobodzie świadczenia usług. Doprowadzi w praktyce do zwiększenia zawiłości i sprzeczności regulacji prawnych, wzrostu liczby sytuacji spornych, a tym samym do wzrostu kosztów świadczenia usług za granicą oraz cen usług w Unii Europejskiej.

8. Wejście w życie uregulowań zmienionej dyrektywy 96/71/WE przyczyni się do całkowitego zaprzestania funkcjonowania swobody świadczenia usług na rzecz swobody przedsiębiorczości poprzez wymuszenie na przedsiębiorcach z innych państw członkowskich spełniania wszystkich warunków prowadzenia działalności mających zastosowanie do przedsiębiorców krajowych.
9. Projekt w swoim założeniu ma zapobiegać nieuczciwej konkurencji i zjawisku tzw. dumpingu socjalnego. Tymczasem według najnowszych danych i badań delegowanie pracowników w ramach obecnie obowiązujących zasad nie jest przyczyną tych zjawisk.
10. Zmiana dyrektywy w żadnym stopniu nie jest ukierunkowana na skuteczniejsze eliminowanie nieuczciwych praktyk, czy łamania obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich przepisów, a zamiast tego doprowadzi do zwiększania szarej strefy poprzez eliminację przedsiębiorstw działających w pełni legalnie.
11. Załączona do projektu Ocena Skutków oparta jest na ogólnych założeniach przy braku rzetelnych danych oraz braku znajomości specyfiki poszczególnych gałęzi gospodarki. Wynikające z niej wnioski oparte zostały na subiektywnych założeniach, które nie zostały w wielu przypadkach poparte rzetelnymi danymi ze względu na całkowity lub częściowy brak danych.
Jednocześnie strona pracodawców wyraża poparcie dla stanowiska Rządu RP, negatywnie odnoszącego się do wniosku Komisji Europejskiej i będzie wspierać działania Rządu RP tym w zakresie.