English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Stanowiska
Zakładki 3
zakladki_video

Stanowiska

DRUKUJ

Strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego jednym głosem o zmianach w ustawie o związkach zawodowych

18-05-2016

Reprezentatywne organizacje pracodawców (Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, BCC i ZRP) uzgodniły wspólne stanowisko do projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. W naszej ocenie projekt ten zmienia ustrój zbiorowych stosunków pracy w Polsce i stanowi poważną ingerencję w relacje partnerów społecznych. Dlatego uważamy, że nowe regulacje powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem negocjacji autonomicznych, a następnie trójstronnych.

 

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miał stanowić wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., dotyczącego rozszerzenia prawa koalicji na osoby samozatrudnione i pracujące na umowach cywilnoprawnych. Tymczasem zawiera on kilkadziesiąt zmian w różnych aktach prawnych, których cel i charakter nie były wcześniej przedmiotem negocjacji partnerów społecznych i wykraczają poza katalog problemów poruszanych dotychczas w dialogu autonomicznym.

 

Nie kwestionujemy samej propozycji rozszerzenia prawa koalicji. Nasze zastrzeżenia wywołuje natomiast jego realizacja w projektowanej regulacji. Mamy wątpliwości co do zasadności przyznania wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową (powyżej 6 miesięcy), zrzeszonym w związkach zawodowych, identycznych uprawnień, jakie przysługują obecnie pracownikom. W pełni zgadzamy się z koniecznością zapewnienia im ochrony przed dyskryminacją ze względu na przynależność do związku zawodowego, co zaproponowali również przedstawiciele MOP podczas wizyty z pomocą techniczną w naszym kraju w 2014 r. Jednak przyznanie takim osobom ochrony przed zwolnieniem czy prawa do płatnych oddelegowań – jest w naszej ocenie zbyt daleko idące. Nasze wątpliwości budzi także rozszerzenie obowiązku finansowania działalności związkowej na podmioty zatrudniające, z uwagi na problem zgodności tych przepisów z konstytucyjną zasadą niezależności związkowej. Postulujemy też, aby zasady współpracy partnerów społecznych były ustalane w formie porozumień zbiorowych, nie zaś sztywnych regulacji ustawowych.

 

Zwracamy uwagę na niezgodność z Konstytucją RP tych przepisów projektu, które dotyczą tzw. „podmiotu zatrudniającego” (oznaczającego pracodawcę w rozumieniu Kodeksu pracy oraz każdy inny podmiot zatrudniający inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową). Na gruncie ustawy zasadniczej prawo do rokowań i zrzeszania się mają bowiem wyłącznie pracodawcy. Tym samym powstałe w wyniku rokowań podmiotu zatrudniającego ze związkami układy zbiorowe lub inne porozumienia nie będą mogły być uznane za autonomiczne źródła prawa pracy. Rozszerzenie zakresu podmiotowego pojęcia pracodawcy budzi także poważne wątpliwości co do zgodności z prawem międzynarodowym (w szczególności konwencjami MOP nr 87 z 1948 r. i nr 98 z 1949 r.), w którym używa się jednoznacznego określenia „pracodawca”. Z powyższych względów zdecydowanie sprzeciwiamy się próbie rozszerzenia przepisów ustawy o organizacjach pracodawców na „podmioty zatrudniające”, traktując tę propozycję jako daleko idącą ingerencję w autonomię organizacji pracodawców.

 

Popieramy natomiast zawarte w projekcie propozycje, które na przestrzeni ostatnich lat były przedmiotem negocjacji partnerów społecznych. Dotyczy to w szczególności podwyższenia kryteriów reprezentatywności związkowej na poziomie  zakładowym (z 10% do 15% oraz z 7% do 10%). Zgadzamy się ze stroną związkową co do tego, że dialog z pracodawcą powinny prowadzić tylko najliczniejsze i najbardziej odpowiedzialne organizacje. Naszym zdaniem taka zmiana pozytywnie wpłynie na efektywność dialogu na poziomie zakładów pracy, choć mamy pewne uwagi do szczegółowych zasad konsultacji zapisanych w projekcie.

 

Akceptujemy również propozycję, zgodnie z którą przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w związku zawodowym osoba należąca do kilku związków będzie wliczana tylko do jednego z nich, od czego zależą uprawnienia związkowe. Rozwiązanie to wyeliminuje dotychczasową patologię polegającą na tym, że w niektórych zakładach pracy poziom uzwiązkowienia przekraczał nawet 100%. Popieramy także zmianę dotyczącą weryfikacji przez PIP liczebności związku zawodowego. Jednak w naszej ocenie przepisy powinny przewidywać możliwość odwołania się przez pracodawcę od decyzji inspektora pracy do sądu pracy.

 

Uważamy, że przedłożony projekt powinien stać się przedmiotem dalszych prac Rady Dialogu Społecznego lub Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a być może również dogłębnej analizy ekspertów MOP. Naszym zdaniem pilna nowelizacja ustawy o związkach zawodowych powinna dotyczyć tylko realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wzmocnienia reprezentatywnych organizacji związkowych, a więc kwestii wstępnie uzgodnionych przez partnerów społecznych w poprzednich latach.

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pliki do pobrania