English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Stanowiska
Zakładki 3
zakladki_video

Stanowiska

DRUKUJ

Uchwała stron pracowników i pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

08-04-2016

UCHWAŁA Nr 9

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego

 

z dnia 7 kwietnia 2016r.

 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.

 

 

 

Na podstawie art. 29 w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zwanej dalej „ustawą”, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

 

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego przedstawiają następujące wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.:

 

 

 1. Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (dalej Partnerzy społeczni) pozytywnie oceniają przygotowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

2. Partnerzy społeczni postulują:

- wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej z wysokości wynagrodzenia za pracę;

- ustalenie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku w wysokości 12 zł powiększonego o wskaźnik waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego dla wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku, na rok następny tj. 2017. (w obecnym art. 7)

- uwzględnienie następujących uwag szczegółowych do projektu ustawy:

a) w art. 1 pkt 1 nadanie ust. 1c) lit. b) brzmienia:

„b) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników lub zleceniobiorców, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów i na rzecz podmiotów, o których mowa w lit. a) w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej”;

b) w art. 1 pkt. 10 nadanie art. 8a ust. 1 brzmienia:

„W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, za wyjątkiem sytuacji kiedy przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi sam decyduje o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi i otrzymuje wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym, wysokość wynagrodzenia minimalnego za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, nie może być niższa niż ustalona zgodnie z art. 2 ust. 3a – 5”.

Ponadto należy konsekwentnie dostosować pozostałe przepisy dotyczące np. przechowywania dokumentów oraz informacji w formie elektronicznej, związanych z potwierdzeniem liczby godzin wykonywania zlecenia lub usług, tak aby przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, który sam decyduje o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi i otrzymuje wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym nie był nimi objęty;

c) w art. 1 pkt. 10 nadanie art. 8b brzmienia:

„Art. 8b. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, za wyjątkiem sytuacji kiedy przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi sam decyduje o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi i otrzymuje wynagrodzenie oparte na systemie prowizyjnym, strony określają sposób potwierdzania liczby godzin faktycznego wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

2. W przypadku, gdy strony umów, o których mowa w ust. 1 nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

3. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1 nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin faktycznego wykonania zlecenia lub usługi; potwierdzenia dokonuje się w formie pisemnej lub elektronicznej.

4. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1 nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej  i nie nastąpiło potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.). W takim przypadku ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług prowadzi pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi.

6. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin faktycznego wykonania zlecenia lub świadczenia usług, następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.”

 

d) odnośnie art. 1 pkt. 10 dotyczącego art. 8c ustalono, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powinno doprecyzować okres przechowywania dokumentów oraz informacji w formie elektronicznej związanych z potwierdzeniem liczby godzin wykonywania zlecenia lub usług poprzez wskazanie dokładnego okresu przechowywania.

 

e) w art. 2 pkt 5) nadanie art. 24 następującego brzmienia w ust 1. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy:

„1. Inspektorzy pracy są uprawieni do przeprowadzania bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy:

1) kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4;”

oraz dodanie ust 11 o następującym brzmieniu:

„11 Inspektorzy pracy są uprawieni do przeprowadzania bez uprzedzenia, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego kontroli wypłacania przez podmiot kontrolowany, o którym mowa w art. 13 pkt 4, minimalnego wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi oraz udokumentowania potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”

 

f) nadanie art. 5 brzmienia:

„Art. 5. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 90 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 i.....);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem pomocy na rekrutację i zatrudnienie";

 

2) w art. 142 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,”.

 

g) skreślenie art. 8.

h) nadanie art. 9 i 10 ustawy brzmienia:

„Art. 9. 1. W razie ustalenia albo zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, realizowanego na podstawie umowy zawartej przed dniem wejścia w życie art. 1 niniejszej ustawy, każda ze stron umowy, w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

2. Przez pojęcie „odpowiednia zmiana wynagrodzenia”, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, wynikającego z podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego niniejszą ustawą lub wynikającego z wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi albo pracownikom biorącym udział w realizacji części zamówienia, pozostałej do wykonania, poczynając od dnia wejścia w życie art. 1 niniejszej ustawy.

3. Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie umowy skutkowałoby jej rozwiązaniem w terminie późniejszym niż z dniem 31 grudnia 2016 r., umowa rozwiązuje się z dniem 31 grudnia 2016 r.

4. W razie zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanego przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1 strony dokonują zmiany zapisów umowy w zakresie koniecznym do nadania im treści zgodnej z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia wejścia w życie art. 1 niniejszej ustawy.

 

Art. 10. 1. W razie ustalenia albo zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania zlecenia lub świadczenie usług realizowanych na podstawie zawartej przed dniem wejścia w życie art. 1 niniejszej ustawy umowy, zawartej w trybie innym, niż określony w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, każda ze stron tej umowy może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

2. Niezawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem określonego w niej okresu wypowiedzenia, a w przypadku gdy umowa go nie określa, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie umowy skutkowałoby jej rozwiązaniem w terminie późniejszym niż z dniem 31 grudnia 2016 r., umowa rozwiązuje się z dniem 31 grudnia 2016 r.

 

3. Przepisy art. 9 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.”

i)   Ustawa powinna wejść w życie w roku 2016 w najszybszym możliwym terminie , z zastrzeżeniem, że od 1 stycznia 2017 r wechodzą w życie przepisy: (i) ustanawiające obowiązek wypłaty godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia, (ii) obowiązek potwierdzania liczby godzin faktycznego wykonania zlecenia lub świadczenia usług, (iii) obowiązek przechowywania dokumentów oraz informacji w formie elektronicznej związanych z potwierdzeniem liczby godzin wykonywania zlecenia lub usług, a także (iv) rozszerzające uprawienia Państwowej Inspekcji Pracy; przy czym godzinowa stawka minimalnego wynagrodzenia będzie ustalona w wysokości 12 zł powiększonego o wskaźnik waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego dla wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku, na rok następny tj. 2017. (w obecnym art. 7)

j) scalenie numeracji dla zachowania czytelności zaproponowanych zmian.

3. Partnerzy społeczni postulują monitorowanie przez stronę rządową we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy sposobu realizacji ustawy, celem wypracowania w przyszłości nowych rozwiązań systemowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz prawa pracy.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.