English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Aktywizacja bezrobotnych to największy problem polskiego rynku pracy

18-10-2010

Pracodawcy RP za jeden z głównych problemów polskiego rynku pracy uważają stosunkowo niewielki stopień aktywizacji osób bezrobotnych.

 
Jednym z zasadniczych problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania jest zwiększenie stopnia aktywizacji osób szukających pracy. W tym kontekście planowane zmniejszenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu brzmi jak ponury żart. Zdaniem Pracodawców RP potrzebne są kompleksowe programy, umożliwiające szkolenie przyszłych pracowników adekwatne do aktualnych potrzeb na rynku pracy. Mimo wysokiego zapotrzebowania na pracowników, wielu bezrobotnych z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie może znaleźć zatrudnienia. Bardzo ważne jest, aby osoby bezrobotne ponosiły jak najmniejsze koszty związane z poszukiwaniem pracy. Dodatkowym problemem utrudniającym ich aktywizację jest demotywujący charakter świadczeń socjalnych. Sprawia on, że pozostawanie bez zatrudnienia jest opłacalne.
 
Równie istotne jest stworzenie systemu szkolnictwa, który byłby ściślej powiązany z panującymi na rynku pracy realiami. Dziś wielu młodych ludzi, kształcąc się na modnych swego czasu kierunkach, z powodu „nadprodukcji” w konkretnym zawodzie, zasila szeregi bezrobotnych. Szczególny nacisk powinno położyć się na kształcenie na kierunkach technicznych, gdyż absolwenci właśnie takich kierunków są najbardziej poszukiwani.
 
Zdaniem Pracodawców RP niezbędne są również inwestycje w tych rejonach kraju, gdzie upadają duże firmy, będące niejednokrotnie jedynym pracodawcą. W tym celu państwo powinno stworzyć odpowiednie instrumenty prawne, ułatwiające inwestowanie w takich regionach.
 
Według Pracodawców RP przydatne są również działania zmierzające do jak największego uelastycznienia prawa pracy. Związane jest to z ograniczeniem przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia, które de facto obracają się przeciw osobom chronionym – np. okresy ochronne dla osób w wieku przedemerytalnym, które są przed wejściem w niego zwalniane. 
 
W ocenie Pracodawców RP bardzo korzystnym rozwiązaniem byłoby zniesienie części obciążeń fiskalnych, jakie obecnie ponoszą przedsiębiorcy. Niestety, pozapłacowe koszty pracy, ponoszone przez polskich pracodawców, wciąż są stosunkowo wysokie. Obok samego wynagrodzenia za pracę, do takich kosztów należy zaliczyć chociażby podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak w pierwszej kolejności potrzebna jest gruntowna reforma finansów publicznych, która doprowadzi do przywrócenia ich równowagi. Stanowiłoby to impuls do nowych inwestycji, rozwoju technologicznego, a także umożliwiłoby zwiększenie zatrudnienia.