English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Nowelizacja ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego - jest korzystna dla podatników

03-03-2011

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP podjęła decyzję o rozpoczęciu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego, którego inicjatorem jest Rzecznik Praw Obywatelskich. W opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, projekt zakłada wiele istotnych zmian i ułatwień, w tym również korzystne rozwiązania podatkowe.

 

Według eksperta Pracodawców RP, Emilii Amielanczyk warto zwrócić uwagę na fakt, iż przepisy prawa stosowane przez organy administracji publicznej nie mogą mieć mocy wstecznej. Wyjątkiem jest przypadek, gdy z takiego przepisu wynikają wyłącznie uprawnienia. Pozytywnym elementem jest także regulacja, która odnosi się do ustaw niezawierających przepisów przejściowych. W takiej sytuacji w sprawach zawisłych do ich zakończenia prowadzi się je według przepisów dotychczasowych, gdy nie narusza to celu nowego unormowania. Jednakże nowe przepisy mogą być korzystniejsze dla uczestników, wówczas organ administracyjny ma obowiązek je zastosować.

 

Korzystną zmianą jest regulacja, która w sytuacji ewentualnych wątpliwości i niejasności co do stanu faktycznego i prawnego nie zezwala na to, aby rozstrzygnięcie było dla podatnika niekorzystne. - Tę regulację można byłoby rozszerzyć i uznać, że sprawę powinno się rozwiązać na korzyść podatnika, tego jednak w propozycji nie ma – podkreśla Emilia Amielanczyk, ekspert Pracodawców RP.

 

Projekt ustawy ma także na celu określenie ogólnych zasad, które istnieją jedynie w orzecznictwie, czy też doktrynie. W związku z tym nie zawsze można je zastosować w postępowaniu przed organem administracyjnym ze względu na brak przepisu. Do zasad tych zaliczyć można zasadę równego traktowania podmiotów będących w tej samej sytuacji prawnej i faktycznej w jednej sprawie, czy też zakaz interpretowania i stosowania przepisów prawa tak, aby skutkowały one ograniczeniem praw jednostki lub zwiększania jej obowiązków niezgodnie z celem regulacji prawnej oraz bez wyważenia ujawnionych w sprawie racji interesu publicznego i jednostkowego.

 

W projekcie przewidziane są także przepisy, które nie są wskazane w relacjach podatnik – organ podatkowy. Chodzi o regulacje dotyczące ciężaru dowodu. Jeśli przepisy wiążą z określonym zachowaniem adresata korzystne dla niego skutki prawne, wówczas ciężar udowodnienia zaistnienia takich okoliczności obciąża tego, kto ma w danej sprawie uzyskać korzyść. – Związane jest z tym ryzyko, że organy administracyjne mogą przerzucać ciężar dowodu na podmioty uczestniczące w postępowaniu – uważa Emilia Amielanczyk.


Regulacje projektowanej ustawy mają określić część ogólną prawa administracyjnego. Miałoby to pomoc w określeniu zasad jego stosowania, ułatwiając ujednolicanie rozumienia tego prawa oraz usuwanie luk, które w nim występują.