English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Wykluczenie przedsiębiorców z zamówień publicznych bez sądu jest nie do przyjęcia

15-04-2011

Zdaniem Pracodawców RP wykluczanie przedsiębiorców z zamówień publicznych bez sądu jest nie do przyjęcia. A to zakłada, podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, nowelizacja ustawy.

 

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych pozwoli urzędnikom arbitralnie decydować o być albo nie być przedsiębiorców uczestniczących w zamówieniach publicznych. Nowe przepisy pozwalają zamawiającemu na wykluczenie wykonawcy, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od niej z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 procent wartości umowy.


Ustawę przeprowadzono przez kolejne czytania sejmowe w szybkim trybie, nie zważając na negatywne opinie organizacji pracodawców, w tym Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.


Istnieją bowiem poważne wątpliwości, czy nowelizacja ustawy jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, który stanowi, że wykonawca może być wykluczony, jeżeli „jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiające”. Z brzmienia dodanego przepisu nie wynika, jakoby udowodnienie winy było konieczne. Tymczasem zdaniem Pracodawców RP nie można mówić o udowodnieniu winy bez wyroku sądu.


Pracodawcy Rzeczypospolitej zwracają także uwagę, iż efektem przyjętej zmiany będzie zwiększenie cen ofert wykonawców, którzy będą w niej musieli uwzględnić grożące im ryzyko. W niektórych niszowych, wysokospecjalistycznych dziedzinach, gdzie zamówienia publiczne wykonuje niewielka grupa wykonawców, istnieje ryzyko wyeliminowania wszystkich wykonawców, co spowoduje zamykanie przetargów z powodu braku ofert.


Jeżeli ustawodawca uznaje, iż dodanie kolejnej przesłanki umożliwiającej wykluczanie wykonawców z zamówień publicznych jest niezbędne, Pracodawcy RP postulują, aby wykluczenie to dotyczyło tylko konkretnego przetargu, tzn. by wykonawca nie mógł ponownie ubiegać się o zamówienie w przetargu, z którego został wcześniej wykluczony. Nie ma jednak powodu, aby wykluczenie to trwało aż przez trzy lata. Należy pamiętać, że już dziś wykluczany wykonawca ponosi dotkliwe konsekwencje – nie tylko traci realizowany kontrakt, ale także musi zapłacić karę umowną.


Pracodawcy RP uważają, że bardziej zasadnym byłoby wprowadzenie instytucji umożliwiającej efektywne wykluczanie nierzetelnych wykonawców w objętych luźniejszym gorsetem regulacyjnym tzw. zamówieniach podprogowych. Należy przy tym pamiętać o poruszonych powyżej kwestiach, które wymagałyby jasnego określenia, a nie pozostawiały zamawiającemu pola do podejmowania dyskrecjonalnych decyzji o wykluczeniu wykonawcy. Generalną klauzulę „poważnego wykroczenia” można by było wyostrzyć egzamplifikacją obejmującą przykładowo znaczne przekroczenie terminu realizacji zamówienia czy niezgodność świadczenia z umową.