English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Propozycje nowelizacji ustawy o UOKiK ciągle do poprawki

16-04-2013

Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują złagodzenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niektórych kontrowersyjnych propozycji, dotyczących zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – Mimo to projekt wymaga dalszych poprawek – podkreślają eksperci organizacji.

 

W opinii ekspertów Pracodawców RP najważniejsza modyfikacja dotyczy projektowanego brzmienia art. 106 a. W pierwotnej wersji, zgodnie z propozycją UOKiK, na osobę zarządzającą można było nałożyć karę pieniężną, jeśli w ramach sprawowania swojej funkcji – choćby nieumyślnie – dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.

 

– Od początku uważaliśmy, że ewentualne kary mogłyby być nakładane na osoby zarządzające tylko w wyjątkowych sytuacjach i odnosić się do winy umyślnej – podkreślają eksperci organizacji, którzy z satysfakcją przyjęli wycofanie się UOKiK z tej nietrafionej propozycji. Zgodnie z nową wersją projektu odpowiedzialność ma być ponoszona tylko w przypadku zamierzonego działania.

 

Za korzystną należy także uznać zmianę projektowanego art. 108. Zrezygnowano bowiem z przepisu nakładającego obowiązek przekazywania żądanych przez Prezesa Urzędu dokumentów i informacji. – Ta propozycja, zawarta w pierwotnej wersji projektu, mogłaby prowadzić do sytuacji, w której osoby zarządzające musiałyby dostarczać dowody świadczące na ich niekorzyść, pod rygorem kary pieniężnej. Byłoby to sprzeczne z fundamentalną zasadą prawa do obrony – ostrzegali eksperci organizacji.

Mimo to Pracodawcy RP mają wciąż wiele zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – Krytycznie oceniamy propozycję zawartą w art. 73a. Zgodnie z tym przepisem Prezes Urzędu będzie mógł podać do publicznej wiadomości informacje o prawdopodobnie naruszającej prawo działalności przedsiębiorcy, pomimo iż we właściwym postępowaniu nie zostało to jeszcze ostatecznie przesądzone – mówią eksperci. Ich niepokój budzi również widoczna tendencja planowanej nowelizacji, tj. poszerzanie uprawnień i uznaniowości organu antymonopolowego, przy jednoczesnym osłabianiu pozycji przedsiębiorcy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu.