English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Prognozy Pracodawców RP na 2014 rok

30-12-2013

W ocenie Pracodawców RP rok 2014 będzie okresem umacniającego się ożywienia gospodarczego. Wewnętrzny popyt konsumpcyjny oraz inwestycje powinny stopniowo stawać się głównym motorem wzrostu PKB, przejmując tę rolę od eksportu netto.

 

Gospodarka i finanse publiczne

 

Największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki pozostawać będzie utrzymywanie się niepewnej sytuacji w strefie euro. Chociaż krajom należącym do europejskiej unii walutowej udało się wreszcie wyrwać z 1,5-rocznej recesji, to ponownie pojawiły się oznaki poważnych problemów.

 

Pracodawcy RP oczekują, że nowy Minister Finansów nie będzie kontynuował polityki poprzednika w zakresie podatków. Zapowiedziane podjęcie prac nad zastąpieniem ordynacji podatkowej Kodeksem praw podatnika nie przyniesie jakichkolwiek korzyści, jeśli resort nie wycofa swych wcześniejszych, szkodliwych dla przedsiębiorców projektów legislacyjnych.

 

Rok 2014 będzie trudnym czasem dla polskich finansów publicznych. Efekty podjętych w poprzednich latach działań zostały – w wyniku nowelizacji budżetu, opartej w przeważającej mierze na podniesieniu deficytu – w znacznej mierze zaprzepaszczone. Dalsze podnoszenie podatków byłoby najgorszym możliwym wyjściem, które zresztą wcale nie rozwiązałoby problemu – zwiększanie skali fiskalizmu zdusiłoby jedynie ożywienie gospodarcze, wciąż znajdujące się w początkowej fazie. Sposób na zrównoważenie budżetu stanowi ograniczanie niepotrzebnych wydatków – przestrzeń do takich oszczędności jest duża.

 

Energetyka, wydobycie, ochrona środowiska

 

W roku 2014 r. branże energetyczna i wydobywcza oczekują przyjęcia przepisów, których nie udało się uchwalić w roku 2013. Mowa tu o tzw. trójpaku energetycznym, w tym ustawie o OZE, a także o ustawach dedykowanych wydobyciu gazu łupkowego – chodzi o nowelizację prawa geologicznego i górniczego oraz ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym.

 

Przyjęcie tych ustaw powinno zakończyć trwający już i tak stanowczo zbyt długo okres niepewności regulacyjnej, który spowodował istotne spowolnienie inwestycyjne. Z powodu braku możliwości skalkulowania kosztów oraz przewidzenia przyszłych zysków, inwestorzy rezygnowali z budowy bloków energetycznych czy realizacji kolejnych odwiertów poszukiwawczych bądź opóźniali je w czasie.

 

Wraz ze zmianą na stanowisku Ministra Środowiska należy oczekiwać znaczącego przyspieszenia w zakresie poszukiwania i przygotowania wydobycia gazu łupkowego. Odwołanie odpowiedzialnego za ten sektor Podsekretarza Stanu, a zarazem Głównego Geologa Kraju, Piotra Woźniaka można uznać za symboliczny punkt zwrotny i początek nowego otwarcia. W resorcie środowiska zachodzą zmiany, także mentalnościowe, na które inwestorzy z branży wydobywczej długo czekali. Minister Grabowski to człowiek otwarty na dialog i pomysły inne niż swoje własne, a to dobrze wróży współpracy z firmami wydobywczymi.

 

Resort środowiska odgrywa istotną rolę również w dziedzinie odzysku odpadów. Rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem obowiązywania przepisów wprowadzających tzw. rewolucją śmieciową, natomiast w lipcu minie 12 miesięcy od wejścia tych przepisów w życie. Pracodawcy RP liczą na to, że Ministerstwo Środowiska przygotuje kompleksową informację o stanie wdrożenia nowych przepisów oraz o poziomie ich dostosowania do norm unijnych dotyczących stopnia odzysku odpadów. Ich dalsze wykorzystanie pozwala bowiem na znaczące oszczędności w zakresie wykorzystania zarówno surowców, jak i energii. System odzysku powinien w możliwie maksymalny sposób działać na rzecz gospodarki i polskich przedsiębiorców, zapewniając im stały dostęp do odzyskanych surowców w atrakcyjnej cenie.

 

Z punktu widzenia polskiej gospodarki kluczowe decyzje coraz częściej zapadają na szczeblu unijnym. Najlepszym tego przykładem jest tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny oraz regulacje UE w zakresie powstrzymania zmian klimatu. Generują one dodatkowe, znaczące koszty, które w nieproporcjonalnie dużej części obciążają Polskę – nasze przedsiębiorstwa oraz obywateli. Sprzeciw wobec planów podnoszenia celów redukcji emisji CO2 oraz eliminacji węgla z miksu energetycznego to stała i niezbędna część polskiej polityki w UE. Można się spodziewać, że rok 2014 przyniesie kolejne niekorzystne dla naszego kraju propozycje – dotyczące zarówno klimatu, jak i eksploatacji gazu łupkowego. Zadaniem polskich władz, a także organizacji pracodawców i związków zawodowych, będzie budowanie koalicji blokujących wszelkie regulacje, które ograniczają konkurencyjność naszej gospodarki, a także czynią nieopłacalną eksploatację własnych zasobów energetycznych.

 

Prawo pracy i rynek pracy

 

W 2014 r. wiele działań w obszarze prawa pracy będzie warunkowanych aktywnością Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Dlatego też konieczne jest wznowienie dialogu trójstronnego, tym bardziej że wiele zagadnień – dotyczących np. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych czy społecznej inspekcji pracy – wymaga dyskusji partnerów społecznych i wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych.

 

Prawdopodobnie rok 2014 będzie czasem intensywnych prac nad przebudową Trójstronnej Komisji. Pracodawcy RP liczą na to, że rekonstrukcji obecnego modelu uda się dokonać na drodze konsensusu między partnerami społecznymi.

 

Rok 2014 na rynku pracy powinien być rokiem dalszej stabilizacji. Lepsze nastroje konsumenckie, zapowiedzi przedsiębiorców dotyczące planów związanych z zatrudnieniem czy wzrost produkcji pozwalają wierzyć, że liczba pracujących Polaków będzie rosła, choć raczej nie należy się spodziewać spektakularnego zmniejszenia się liczby bezrobotnych.

 

Na stopniową poprawę sytuacji z pewnością wpłynie wejście w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – do czego dojdzie najprawdopodobniej w marcu. Zawarte w niej rozwiązania będą realizowały zalecenia Rady UE z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. Ponadto nowe przepisy wprowadzą spore zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy i poszerzą katalog instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne.

 

Zważywszy na negatywny trend demograficzny oraz dużą emigrację zarobkową Polaków za granicę, na znaczeniu będą zyskiwały zarówno polityka prorodzinna, jak i kwestie związane z zachęcaniem wykwalifikowanych obcokrajowców do podejmowania pracy w Polsce.

 

Prawo podatkowe

 

Z uwagi na zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, najbliższy rok okaże się zapewne dużym sprawdzianem dla większości przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany związane są z funkcjonującymi przez wiele lat przepisami, które dotyczą prawa do odliczania podatku, momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania oraz zasad wystawiania faktur VAT. Wprowadzenie tych przepisów, które zmieniają konstrukcję podatku, może skutkować jeszcze większym skomplikowaniem systemu, co może mieć negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców. Warto także podkreślić, że zmiany te nie będą prawdopodobnie ostatnimi w 2014 roku w tym obszarze.

 

Ochrona zdrowia

 

Bez wątpienia 2014 r. będzie bardzo ważny dla systemu ochrony zdrowia. To ostatni rok przed wyborami parlamentarnymi i zarazem ostatnia szansa na przeprowadzenie ważnych systemowych zmian.

 

Minister Zdrowia zapowiedział przekazanie do konsultacji społecznych w styczniu 2014 r. ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Aneksowanie umów miało być spowodowane planami przeprowadzenia systemowych zmian. Trudno się jednak spodziewać tego, aby – ze względu na listopadowe wybory samorządowe – były one odważne i daleko idące.

 

Rok 2014 będzie stanowił szansę na szybszy wzrost gospodarczy. Może się to przełożyć na zakończenie problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, który „przetrwał” ostatnie dwa lata tylko i wyłącznie dzięki wprowadzeniu ustawy refundacyjnej i (w jej wyniku) przerzucenia części kosztów leków na pacjentów.

 

Przed systemem stoi wiele wyzwań – od informatyzacji do przygotowania się na nadchodzący wielkimi krokami kryzys demograficzny. Wymaga to jednak przedstawienia mapy drogowej zmian systemu i próby zawarcia porozumienia ponadpartyjnego. Niestety patrząc na posiedzenia Komisji zdrowia, wydaje się to niemożliwe.

 

Przed nami trudne dla pacjentów 12 miesięcy. Dostępność świadczeń będzie co prawda podobna jak w tym roku, jednak wprowadzone w ostatniej chwili zmiany wyceny niektórych świadczeń mogą wywołać perturbacje i rezygnację świadczeniodawców z udzielania usług medycznych.

 

Pracodawcy RP liczą na to, że przyszły rok przyniesie poprawę dialogu z Ministerstwem Zdrowia, przygotowanie kolejnych rozwiązań w duchu dialogu, a także rozpoczęcie prac nad projektem zaprezentowanym przez Akademię Zdrowia 2030.