English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Krytyczna ocena projektów polityki konkurencji oraz konsumenckiej

11-03-2014

Pracodawcy RP ocenili projekty rządowych dokumentów dotyczących polityki konkurencji i konsumenckiej na lata 2014–2018. Wiele z proponowanych zapisów budzi wątpliwości i zasługuje na krytykę  –  zauważa Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

 

O problemach z funkcjonowaniem rejestru klauzul niedozwolonych (abuzywnych) oraz bezzasadnym wprowadzeniu możliwości nakładania kar finansowych na osoby fizyczne pełniące w spółkach funkcje kierownicze Pracodawcy RP sygnalizowali w stanowisku oceniającym projekty dokumentów: Polityka konkurencji na lata 2014–2018 oraz Polityka konsumencka na lata 2014–2018. Organizacja odniosła się również do szczegółowych propozycji, dotyczących rynku kolejowego oraz pocztowego.

 

Jednym z najważniejszych celów z zakresu polityki konsumenckiej na lata 2014–2018 powinno być zreformowanie zasad funkcjonowania rejestru niedozwolonych postanowień umownych.

 

–  Uważam, że obowiązujące przepisy zbyt ogólnie określają sposób prowadzenia rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone przez Prezesa UOKiK oraz zakres informacji, jaki powinien się w nim znajdować. Nie został również wzięty pod uwagę gwałtowny wzrost liczby klauzul niedozwolonych w ostatnich latach – mówi Arkadiusz Pączka.

 

Z kolei brak możliwości oceny, na czym polega abuzywność (niedozwolony charakter) umieszczanych postanowień oraz powielanie się klauzul powodują trudności z właściwym wykorzystaniem rejestru przez przedsiębiorców. Ogromna liczba klauzul zakazanych sprawia, że firmy nie są w stanie na bieżąco śledzić poprawności wykorzystywanych przez nich wzorców umów.

 

Pracodawcy RP krytycznie odnieśli się również do zawartej w Polityce konkurencji na lata 2014–2018 kwestii nakładania przez Prezesa UOKiK kar finansowych na osoby fizyczne pełniące w spółkach funkcje kierownicze. W ocenie Organizacji przepisy zawarte w dokumencie nie są gwarantem obiektywnej oceny uzasadniania karania osoby fizycznej, jak również nie zapewniają dostatecznych instrumentów do obrony. Przyznanie Prezesowi UOKiK tego typu kompetencji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego w firmach.

 

Niepokojące są również coraz częstsze praktyki UOKiK, dotyczące prowadzenia kilku postępowań w jednym czasie przeciwko temu samemu przedsiębiorcy – zakłóca to bowiem normalne funkcjonowanie firm na wolnym rynku.