English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Kolejny miesiąc szybkiego wzrostu płac realnych

16-12-2014

Najnowsze dane GUS pokazują, że nominalna dynamika wynagrodzeń wciąż rośnie w umiarkowanym tempie. Uwzględniając jednak utrzymującą się 0,6-procentową deflację, realne tempo wzrostu płac jest stosunkowo szybkie. Spadek cen nie zachęca konsumentów do większych zakupów tak bardzo jak rosnące wynagrodzenia w ujęciu nominalnym. Powstająca w ten sposób nadwyżka jest zatem głównie wykorzystywana do tworzenia oszczędności, co znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w danych dotyczących zmiany wartości depozytów osób fizycznych. Choć nie zwiastuje to znaczącego przyspieszenia dynamiki sprzedaży detalicznej ani wzmocnienia popytu wewnętrznego, rezerwa ta sprawia, że nie grozi nam wyraźne osłabienie wpływu tych czynników na wzrost gospodarczy. Wraz z upływem czasu skłonność Polaków do konsumpcji prawdopodobnie zacznie rosnąć, choć nie można wykluczać tego, że przedłużająca się deflacja sprawi, iż część decyzji zakupowych zacznie być odkładana na później. Utrwalające się wśród konsumentów przeświadczenie, że ceny będą spadać przez dłuższy czas, może doprowadzić – na zasadzie samospełniającej się przepowiedni – do dalszego pogłębienia deflacji. Z uwagi na niekorzystne ekonomiczne konsekwencje tego zjawiska polskie władze monetarne będą zapewne starały się temu przeciwdziałać. Dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw i wynagrodzeniach pozytywnie świadczą również o sytuacji na rynku pracy w Polsce. Historyczne doświadczenia pokazują, że wzrost PKB na poziomie 3 proc. pozwala jedynie na zahamowanie procesu dalszego powiększania się bezrobocia – tymczasem odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy maleje już w tempie 1,8 pkt proc. rocznie. Wynika to m.in. ze sporej dynamiki nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, których wartość rośnie o ok. 10 proc. rok do roku. Przedsiębiorcy pozytywnie więc oceniają perspektywy rozwoju naszego rynku i – przygotowując się do ożywienia gospodarczego – zwiększają zatrudnienie oraz moce wytwórcze.

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP