English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów

02-01-2015

Minister Finansów wydał dnia 2 grudnia 2014 r. interpretację ogólną (PT1/033/32/354/LJU/14)   w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku VAT dla niektórych usług związanych z rekreacją.

 

Co do zasady zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 23%, przy czym na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, obniżona stawka podatku wynosi 8% .  Istotne jest jednak to, że pod pozycją 186 załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

 

Ponieważ przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja, minister finansów posłużył się definicją ze Słownika Języka Polskiego która definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, oraz definicją użytą w Wielkim Słowniku Języka Polskiego, który rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. Wobec tego minister na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy uznał za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. korzystanie z sauny.

 

Ponadto minister wyjaśnił również, że pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182–186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu lub opłaty, tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo wstępu nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca czy pomieszczenia. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie typowe dla danego obiektu, I jak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, a w przypadku parku rozrywki możliwość korzystania z określonych urządzeń.

 

Minister Finansów w interpretacji ogólnej zajął w związku z powyższym stanowisko, że stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu, co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które typowo wchodzą do tych usług. Interpretacja ta, wyraża stanowisko tożsame do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 311/13) w którym Sąd stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu tak jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku rozrywki.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP