English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Porozumienie na rzecz kształcenia zawodowego dla rynku pracy

27-01-2015

Dnia 23 stycznia br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy resortami gospodarki, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej oraz Skarbu Państwa. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia, jego strony będą dążyć do zapewnienia spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Celem podejmowanych aktywności ma być także upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkół z przedsiębiorcami w ramach kształcenia zawodowego oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę zawodu.

 

Warto także wspomnieć o tym, że 20 stycznia br. Minister Edukacji Narodowej powołał zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego. W skład tego gremium wchodzą m.in. przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż zespół ten ma pracować nad rozwiązaniami, które będą sprzyjać angażowaniu pracodawców w kształcenie zawodowe, a poprzez to – także ściślejszemu powiązaniu systemu edukacji z potrzebami rynku pracy.

 

Powyższe działania stanowią niejako odpowiedź na apel, który reprezentatywne organizacje pracodawców wystosowały w piśmie z 4 grudnia 2014 r. W swoim stanowisku wyraziły one oczekiwanie, iż w ciągu trzech miesięcy strona rządowa opracuje i przedstawi partnerom społecznym program działań związanych z rozwijaniem i utrwalaniem dualnej edukacji młodocianych pracowników, wraz z harmonogramem ich wdrażania.

 

Przeprowadzenie odpowiednich zmian systemowych będzie wymagało znaczących nakładów pracy ze strony poszczególnych resortów oraz ich faktycznej bieżącej współpracy. Należy oczekiwać, że powstające deklaracje stanowią zaledwie wstęp do konkretnych działań, sprzyjających prężnemu rozwojowi systemu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce. Pracodawcy są gotowi do tego, by aktywnie brać udział w tym procesie.

 

Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP