English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pierwsze Wytyczne w perspektywie finansowej 2014–2020 zatwierdzone!

28-01-2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014–2020, zatwierdzone 21 stycznia 2015 r. przez Panią Minister Marię Wasiak. Ich celem jest ujednolicenie zasad monitorowania programów operacyjnych przez Komitety Monitorujące (KM), określenie wymogów odnoszących się do zasad ich funkcjonowania i zdefiniowanie ram partnerstwa w KM. Komitety Monitorujące pełnią funkcję doradczo-opiniodawczą dla Instytucji Zarządzającej, która je powołuje dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W skład tych Komitetów wchodzą przedstawiciele rządu, samorządu oraz partnerzy spoza administracji – organizacje pozarządowe, pracodawców, związków, izby gospodarcze oraz środowiska naukowe.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w konsultacjach społecznych prowadzonych dla Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014–2020 otrzymało 388 uwag do zaproponowanego dokumentu. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wnioskowali o zwiększenie zakresu uprawnień partnerów spoza administracji, zmianę zapisów związanych z członkostwem w Komitetach Monitorujących, refinansowanie kosztów pracy delegowanych przedstawicieli oraz o zniesienie ograniczeń w konsultowaniu się z reprezentowanym środowiskiem. Jednakże Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie uwzględniło w zatwierdzonym dokumencie najistotniejszych postulatów partnerów spoza administracji, w tym zwiększenia posiadanych uprawnień w KM, możliwości wywierania realnego wpływu na kształt konsultowanych dokumentów i aktów prawnych oraz wydzielenia budżetu dla partnerów uczestniczących w pracach KM. W naszej ocenie jest to sygnał tego, iż pozostaje wiele do zrobienia na rzecz realizacji zasady partnerstwa pomiędzy administracją a partnerami spoza administracji.

Anna Kuligowska, Ekspert ds. funduszy, Pracodawcy RP

 

Treść dokumentu jest dostępna na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace/Strony/start.aspx