English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Konsultacje odnowionej strategii UE na lata 2011–2014

29-01-2015

Pod koniec 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła wyniki konsultacji dotyczących strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, zawartej w dokumencie Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 

Wspomniana strategia opiera się przede wszystkim na promowaniu działań wspierających przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich potencjału w zakresie tworzenia dobrobytu, miejsc pracy oraz poszukiwania rozwiązań na problemy, z którymi mierzy się Europa. Określa również korzyści, z jakimi mogą spotkać się firmy podejmujące kolejne kroki w dążeniu do rozwoju odpowiedzialnego biznesu w ramach swoich struktur.

Strategia bazuje na powszechnie uznanych międzynarodowych normach i standardach CSR – takich jak: Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej oraz norma ISO 26000. Kluczowym elementem strategii było przedstawienie nowej definicji CSR, która miała z jednej strony zwiększyć rozumienie tego pojęcia wśród europejskich przedsiębiorstw, a z drugiej – ujednolicić oczekiwania względem związanych z tym działań niezależnie od regionu.

Strategia na lata 2011–2014 obejmowała osiem obszarów, w ramach których powinny być podejmowane działania:

 1. budowanie rozpoznawalności CSR i popularyzacja dobrych praktyk,
 2. zwiększenie poziomu zaufania w relacjach biznesowych,
 3. wdrożenie procesów samoregulacji i współregulacji,
 4. poszukiwanie rozwiązań, którymi rynek zrekompensuje firmom ich zaangażowanie w działania z zakresu CSR,
 5. ujawnianie przez firmy informacji dotyczących ich wpływu na społeczeństwo i środowisko,
 6. włączenie tematów związanych z CSR do edukacji, szkoleń i badań,
 7. zwiększanie znaczenia polityk CSR na poziomie krajowym i regionalnym,
 8. lepsze dostosowanie europejskiego i światowego podejścia do kwestii CSR.

Realizowane w okresie kwiecień–sierpień 2014 r. konsultacje opierały się na trzech zasadniczych zagadnieniach. Pierwszym była rola KE w pracach związanych z CSR i identyfikacją interesariuszy; drugim – działania Komisji dotyczące realizacji założeń strategii; natomiast trzeci stanowiły przyszłe inicjatywy, które powinny zostać wdrożone, aby móc stale rozwijać społeczną odpowiedzialność biznesu.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na to, że zdecydowana większość respondentów (ponad 80%) dostrzega Komisji znaczącą rolę w kształtowaniu środowiska sprzyjającemu CSR, a także uważa, że w przyszłości powinna nadal podejmować takie działania. Podobna grupa badanych (71–86%) przypisała odnowionej strategii UE na lata 2011–2014 wysoką rangę i oceniła ją jako ważny dokument. Z kolei za najbardziej udane i efektywne inicjatywy zostały uznane: dyrektywa ws. ujawniania danych pozafinansowych (wskazało ją 70% badanych), działania promocyjne dotyczące zwiększania rozpoznawalności CSR i upowszechniania dobrych praktyk (63%), a także ujednolicanie rozwiązań w skali Europy (60%).

W puli kwestii, które wymagają jeszcze dalszej pracy i bardziej zintensyfikowanych działań, znajdują się przede wszystkim te związane z komunikacją. Prawie połowa respondentów wskazywała, że istnieje konieczność: skoncentrowania się na sektorze MŚP, opracowania działań związanych z Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz podjęcia tematu globalnego łańcucha dostaw.

 W odniesieniu do przyszłej roli Komisji badani wskazywali ją jako lidera w zakresie kreowania CSR (63%), inicjatora działań związanych z podnoszeniem świadomości dotyczącej istoty odpowiedzialnego biznesu (62%), ośrodka gromadzącego interesariuszy wokół kluczowych tematów związanych z CSR (60%) oraz wspierającego przedsiębiorstwa we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu (55%).

Przyszła polityka Unii Europejskiej w zakresie CSR powinna natomiast zdaniem respondentów obejmować:

 • promowanie transparentności działań CSR (np. raportowanie społeczne, zrównoważone inwestycje etc.),
 • zwiększenie widoczności CSR wśród wszystkich interesariuszy,
 • tworzenie międzynarodowego, globalnego pola działań CSR – poprzez m.in. współpracę z krajami rozwijającymi się, zaangażowanie na międzynarodowych forach,
 • dążenie do zwiększania zwrotu korzyści z inwestycji w działania CSR (poprzez wprowadzanie polityk zamówień publicznych, inwestycji i zakupów),
 • dążenie do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka,
 • zacieśnienie współpracy z państwami członkowskimi UE i regionami w zakresie wzmacniania roli CSR,
 • zwiększanie efektywności prac dotyczących edukowania w zakresie CSR (szkoły wyższe uczelnie etc),
 • wspieranie przedsiębiorstw w przestrzeganiu zasad CSR.

Ponadto do głównych wyzwań związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu należą:

 • znalezienie równowagi między inicjatywami podejmowanymi dobrowolnie a regulacjami formalnymi,
 • zrozumienie specyfiki MŚP w zakresie CSR i ich potrzeb,
 • zwiększenie rangi CSR – szczególnie wśród konsumentów i inwestorów,
 • przygotowanie kompleksowego programu CSR (uwzględniając ograniczone zasoby Komisji oraz zapewniając spójność z innymi politykami – dotyczącymi np. handlu, praw człowieka, ładu korporacyjnego etc.),
 • stworzenie równych warunków na poziomie międzynarodowym, tak aby uniknąć stawiania odpowiedzialnych europejskich przedsiębiorstw w niekorzystnej sytuacji względem firm z krajów rozwijających się. Dążenie do uniknięcia na poziomie globalnej ekonomii wykorzystywania przez firmy luk prawnych w ramach prawa krajowego, a także zyskanie pewności co do tego, że rządy krajów rozwijających się promują odpowiedzialne standardy,
 • zmiana podejścia biznesowego – odejście od koncentracji na działaniach krótkoterminowych na rzecz szerszej wizji, która uwzględni wszystkie aspekty ekonomiczne i gospodarcze oraz przekona wszystkich interesariuszy do tego, że zrównoważony rozwój przyczynia się do wzrostu korzyści dla każdej ze stron,
 • włączenie CSR do realizowanych na poziomie makro polityk, dotyczących takich tematów jak: rosnące nierówności, starzenie się społeczeństwa, niski poziom dzietności, równość płci oraz kwestie godzenia życia zawodowego i prywatnego,
 • włączanie interesariuszy w działania oparte na najwyższej jakości zasadach CSR, a nie tylko sztywnym przestrzeganiu minimalnego zakresu wymagań formalnych,
 • zachęcanie krajów do tworzenia własnych polityk w zakresie CSR,
 • znalezienie równowagi między standaryzacją CSR, raportowaniem społecznym, a specyfiką działania w poszczególnych państwach.

Oficjalne przedstawienie wyników przeprowadzonych konsultacji odbędzie się 3–4 lutego 2015 r. podczas Multi-stakeholder Forum on Corporate social responsibility (CSR). Termin ogłoszenia strategii na lata 2015–2020 nie jest jeszcze znany.

 

Marcelina Cieślak, Ekspert Pracodawców RP