English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Minimalizowanie ryzyka gospodarczego może zostać uznane za objęte celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów

02-02-2015

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki o sygn. akt: II FSK 2724/12 i II FSK 2725/12 w sprawie spółki, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Spółka ta, w celu ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, planowała podjąć działania polegające na utworzeniu innych podmiotów gospodarczych w postaci spółek prawa handlowego. Podmiotom tym zostałoby powierzone wykonywanie określonej działalności gospodarczej, a wnioskodawca objąłby w nich akcje/udziały. Spółka wskazała wydatki przez siebie poniesione, które jednak nie zostały uznane za koszt przez organ uprawniony do udzielenia interpretacji. Wśród wskazanych wydatków znalazły się koszt opracowania biznesplanu dla projektowanego przedsięwzięcia, planu realizacji projektu i analizy ryzyka oraz wydatki na porównywanie praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo z tymi stosowanymi w innych przedsiębiorstwach. Pomimo że działania te miały przybrać różnorodną formę, a ich wymierne skutki mogły zaistnieć w odległym czasie, to jednak opierają się one na konkretnych zdarzeniach, stanowiących konkretne działania prowadzące do podjęcia najbardziej opłacalnej formy inwestycji. Dlatego też mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – w myśl art. 15, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86, dalej: „u.p.o.d.p” ).  Działania takie należało uznać za zobiektywizowane i wykazujące racjonalny związek z oczekiwanymi przychodami.

 

Jak wskazał sąd, wydatki te związane są przede wszystkim z procesem motywacyjnym podatnika w zakresie zabezpieczenia jego źródeł przychodów, a nie ich osiąganiem przez nowo utworzony podmiot. W warunkach rosnącej konkurencji w gospodarce rynkowej tego rodzaju działania uznać należy za konieczne i mające wpływ na przychód przedsiębiorcy. Jak orzekł sąd, wszystkie wydatki wskazane w analizie zdarzenia przyszłego stanowią koszt uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Wynika to z faktu, że za koszty uzyskania przychodów należy uznać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16, ust. 1. W zależności od rozmiarów i spektrum działalności gospodarczej osób prawnych, osiągane przez nie przychody mogą pochodzić z wielu różnorodnych źródeł, na co wskazuje otwarty katalog przychodów z art. 12 u.p.d.o.p., zgodnie z którym przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym. Zarówno dywersyfikacja źródeł przychodów, jak i minimalizowanie ryzyka gospodarczego mogą zostać uznane za objęte celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2014 roku jasno wynika, że gruntowna analiza planowanego przedsięwzięcia – m.in. pod kątem ekonomicznym, technicznym, lokalizacyjnym – jest kosztem niezbędnym, od którego zależy przyszła decyzja biznesowa; w związku z tym powinna być uznana za koszt uzyskania przychodu. Dwa wyroki dotyczące przedmiotowej sprawy są krokiem w kierunku umożliwiania polskim przedsiębiorcom efektywnego planowania swoich inwestycji, co ma szansę w sposób oczywisty przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

 

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP