English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów zniweczy przemiany w systemie ochrony zdrowia

03-02-2015

 

Projekt rozporządzenia omawia szczegółowo zasady zbierania danych i kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze. Wymogi rozporządzenia będą musieli spełnić najpóźniej od 2020 r. wszyscy, którzy będą współpracowali z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny procedur medycznych.

W naszej ocenie w projekcie rozporządzenia kluczowy jest punkt 176 załącznika, z którego wynika, że: „zaleca się, aby koszt własny zakończonych świadczeń opieki zdrowotnej był współmierny do przychodów ze sprzedaży tych świadczeń”.

 

Taki zapis oznacza, że to koszty mają być dostosowane do nieracjonalnych (wynikających z dostępnego budżetu, a nie solidnego rachunku kosztów) cen „urzędowych”, a nie ceny – do realnych kosztów, przynoszących optymalny efekt zdrowotny. Ponadto z powyższego wynika, iż z pewnością cena nie może przewyższać kosztu. To zmiana o charakterze systemowym, wprowadzająca model non-for-profit w systemie ochrony zdrowia. W tym kontekście pojawia się pytanie o źródła finansowania inwestycji dla działalności nieprzynoszącej zysku. Jesteśmy całkowicie przeciwni takiemu podejściu do wyceny. Naszym zdaniem to może zniweczyć dorobek przemian z ostatnich 15 lat w systemie ochrony zdrowia.

 

W przekazanym resortowi stanowisku Pracodawcy RP zwrócili uwagę na to, że skomplikowany proces obliczania kosztów poszczególnych czynności będzie generować konieczność zainwestowania w nowe programy finansowo-księgowe i w zatrudnienie dodatkowego personelu. W związku z tym na pewno będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami. Dobrym rozwiązaniem zawartym w nowelizacji Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych było wprowadzenie możliwości płacenia świadczeniodawcom przez AOTMiT za przekazywanie danych. To umożliwi rekompensatę poniesionych kosztów i powinno zachęcić podmioty lecznicze do współpracy.

 

Zwróciliśmy także uwagę na fakt, że brak standardów wykonywania świadczeń w polskim systemie ochrony zdrowia spowoduje brak możliwości porównania kosztów i uniemożliwi przeprowadzenie rzetelnej wyceny. Obawiamy się, że to zróżnicowanie kosztów wynikające z różnych standardów spowoduje przyjęcie za podstawę najniższej wyceny, a więc przyczyni się de facto do obniżania standardów.

W naszym przekonaniu przyjęty w projekcie rozporządzenia rachunek kosztów nie uwzględnia zróżnicowanej specyfiki działalności świadczeniodawców i może ich karać (poprzez obniżenie wyceny procedur) za stosowanie rozwiązań optymalizujących koszty (outsourcing).

 

W ocenie Ministerstwa Zdrowia wprowadzenie standardu kosztów ma ujednolicić sposób identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie Pracodawców RP stworzenie mało obiektywnego wzorca „standardu rachunku kosztów” doprowadzi nieuchronnie do nieracjonalnych rozwiązań w obszarze taryfikacji – nieuzasadnionych obniżek, a także braku koniecznych podwyżek wyceny wybranych świadczeń - spowodowanych błędnym podejściem i brakiem powiązania kosztu z jakością i efektem klinicznym. Pracodawcy RP odrzucają takie rozwiązanie.

 

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP