English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Program Rodzina 500+ w konsultacjach społecznych

30-12-2015

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska skierowała do konsultacji społecznych projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Partnerzy społeczni mają czas na przekazanie swoich uwag do tego dokumentu w terminie do 22 stycznia 2016 r.

 

Konsultowany projekt stanowi realizację sztandarowej obietnicy rządu w zakresie polityki prorodzinnej państwa. W ramach Programu Rodzina 500+ przewiduje się comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie 500 zł przysługujące rodzicom i opiekunom na drugie i każde kolejne dziecko, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Najuboższe rodziny miałyby uzyskać pomoc już przy pierwszym dziecku.

 

Nie ma wątpliwości co do tego, że w obliczu aktualnego niskiego współczynnika dzietności, tempa starzenia się ludności, ujemnego salda migracji oraz związanych z tym niekorzystnych prognoz demograficznych dla Polski, potrzebujemy pilnych rozwiązań w obszarze polityki prorodzinnej. Szczególnie istotne jest przy tym stworzenie narzędzi, które pozwolą faktycznie zrealizować cel w postaci zwiększenia liczby urodzeń oraz realnej poprawy warunków bytowych rodzin, a w związku z tym także ich jakości życia.

 

Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie niewątpliwie będzie wiązało się ze znacznym obciążeniem dla budżetu państwa. Z tej przyczyny niezwykle istotnym w procesie formułowania ostatecznej wersji zapisów projektu będą zarówno głosy ze strony ekonomistów, jak również rodzin, socjologów czy pracowników pomocy społecznej. Uwzględnienie uwag i doświadczeń tych ostatnich może mieć konkretne przełożenie na efektywne i celowe wsparcie dla polskich rodzin. Warto ponadto przyjrzeć się funkcjonowaniu podobnych systemów wsparcia będących elementem polityki prorodzinnej w innych państwach.

 

 

Monika Zaręba, ekspert ds. rynku pracy