English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sytuacja na rynku pracy poprawia się nierównomiernie

25-03-2016

Różnice w poziomie bezrobocia pomiędzy poszczególnymi częściami Polski nadal utrzymują się na wysokim poziomie. W tych regionach, gdzie panuje najlepsza sytuacja, odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie przekracza nawet 3 proc., podczas gdy w najgorzej wypadającym pod tym względem powiecie szydłowieckim sięga on 32 proc. Ożywienie gospodarcze sprawia, że znalezienie zatrudnienia w całym kraju staje się łatwiejsze, choć  skala poprawy jest nierównomierna.

 

Porównując najnowsze dane GUS dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach za luty 2016 r. z danymi dotyczącymi analogicznego okresu poprzedniego roku, można łatwo stwierdzić, że w każdym z nich odsetek osób pozostających bez pracy uległ zmniejszeniu. Najbardziej spektakularną poprawę osiągnięto w powiecie sztumskim, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w tym czasie z 23,7 proc. do 18,6 proc. (spadek o 5,1 pkt proc.) oraz powiecie wągrowieckim, gdzie zmniejszyła ona o 5 pkt proc. (z 16,3 do 11,3 proc.). Na drugim biegunie znalazły się natomiast powiaty moniecki i wysokomazowiecki (oba w woj. podlaskim), gdzie w porównaniu z poprzednim rokiem odsetek osób pozostających bez pracy był w lutym tylko o 0,1 pkt proc. niższy.

 

To, że w ujęciu rok do roku bezrobocie zmniejsza się bez wyjątku we wszystkich powiatach zawdzięczamy dużemu ożywieniu na rynku pracy, jakiego obecnie doświadczamy. Nie oznacza to jednak, że zmierzamy w kierunku zniwelowania różnic w tym obszarze pomiędzy poszczególnymi regionami. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w powiatach z najwyższym bezrobociem, choć nastąpił jego spadek, był on proporcjonalnie mniejszy niż przeciętnie w pozostałych częściach kraju. Jednym z priorytetów opracowywanego obecnie przez rząd Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. planu Morawieckiego) ma być sprzyjanie bardziej równomiernemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Nawet w przypadku pomyślnej realizacji tego celu, poziom aktywności ekonomicznej pozostanie jednak do pewnego stopnia zróżnicowany geograficznie, co jest pochodną naturalnych procesów gospodarczych. W związku z tym nieodzownym elementem polityki rynku pracy jest również eliminowanie barier ograniczających mobilność przestrzenną i zawodową.

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP