English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP nie odrzucają idei sieci szpitali, ale nie zgadzają się na rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy

31-10-2016

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie sieci szpitali, jest nie do przyjęcia w kształcie przedstawionym do konsultacji. Nie odrzucamy idei budowania sieci szpitali, ale uważamy, że należy jednoznacznie doprecyzować rolę i zadania poszczególnych typów podmiotów na rynku zdrowotnym. Niestety, przedłożony projekt nie precyzuje wielu kluczowych i istotnych kwestii, które pozwoliłyby ocenić obiektywnie cele i efekty proponowanych zmian.

 

Naszym zdaniem jednym z najważniejszych braków wydaje się zbyt krótki termin między potencjalnym uchwaleniem proponowanych rozwiązań przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, a ich wdrożeniem. Nie pozwoli to na odpowiednie przygotowanie się wszystkich uczestników systemu, w tym przede wszystkim pacjentów, do zachodzących zmian. Należy zauważyć, że pacjentem jest zwykle osoba starsza, chora, której percepcja jest wolniejsza, a każda zmiana o charakterze rewolucyjnym powoduje bardzo duży niepokój i brak poczucia bezpieczeństwa. Z tego powodu w każdym państwie zmiany w systemie ochrony zdrowia przeprowadza się niezwykle wolno, z odpowiednim przygotowaniem obywateli i co najważniejsze, po opracowaniu całościowego planu. Konieczna jest wnikliwa ocena  dotychczasowej  sytuacji, analiza dostępnych danych oraz wyznaczenie konkretnych celów, możliwych do sparametryzowania i późniejszej oceny.

 

Tymczasem proponowana zmiana jest wyrwana  z kontekstu całego systemu. Nie znajdujemy ani w uzasadnieniu, jak również  w OSR żadnego zdefiniowanego i  mierzalnego celu, jaki ma być osiągnięty w wyniku tych zmian. Wymieniane w uzasadnieniu cele nie realizują naszego postulatu, gdyż dotyczą nie całości systemu, a jedynie zapisów zawartych w tej regulacji. W naszej opinii brakuje także w ustawie analizy stanu zastanego, która jednoznacznie uzasadni niezbędne kierunki zmian. 

 

We wszystkich dotychczasowych wystąpieniach Pan Minister Konstanty Radziwiłł podkreślał, że kluczowy jest dla niego pacjent, który w dotychczasowym systemie był odhumanizowany poprzez opisywanie systemu językiem prawniczym. Tymczasem w uzasadnieniu do ustawy ani razu nie pojawia się słowo pacjent, brakuje informacji czy w i jakim zakresie skorzysta/straci na tej reformie. Wydaje się, że ograniczenie liczby podmiotów posiadających dostęp do publicznych pieniędzy, zmniejszy wybór pacjenta i tym samym może być dla niego niekorzystny.

 

W opinii Pracodawców RP warunkiem powodzenia reformy jest przygotowanie odpowiedniego jej planu na podstawie analiz twardych danych, określenie celów jakie mają być osiągnięte, jak i terminu w którym ma to nastąpić. Kolejnym działaniem powinno być   przedyskutowanie go ze wszystkimi interesariuszami, nauczenie społeczeństwa (kampanie informacyjne) co się zmienia i określenie kalendarza zmian, a dopiero na końcu wdrożenie tych zmian. Żadne inne działania nie pozwolą na osiągniecie zamierzonego celu i niezależnie od intencji może być negatywnie przyjęte przez pacjentów.

 

Proponowany projekt Ustawy winien być zabezpieczony odpowiednio wysokim finansowaniem całego systemu opieki zdrowotnej. Bez wsparcia ze strony budżetu narodowego, nie widzimy możliwości wypełnienia jakichkolwiek, nawet tak skromnych założeń tego programu. Tylko wzrost nakładów może naprawić, na drodze zmian ewolucyjnych , obecną sytuację Pacjenta w naszym kraju!

 

Pracodawcy RP w 24 punktach wyrazili swoje zastrzeżenia i pytania do projektu ustawy. Jednocześnie chcąc być konstruktywnym partnerem dla administracji publicznej zaproponowaliśmy utworzenie sieci szpitali jednak w oparciu o inne zasady: takie które będą równe i dostępne dla wszystkich.