English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Patronaty

DRUKUJ

Gwarancje de minimis – program dla MSP

10-05-2013

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to filar polskiej gospodarki. Niestety zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego firmy te narażone są na szereg trudności w bieżącym funkcjonowaniu.

 

Szczególnie dotkliwy jest problem dostępu do kredytów bankowych. Rządowy program gwarancji de minimis stanowi odpowiedź na te bolączki. Dzięki niemu mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mogą starać się o uzyskanie zabezpieczeń spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Środki z kredytu obrotowego są wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatku czy składki ZUS, a także zobowiązań, które powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa.

 

Gwarancje de minimis oferowane są przez banki kredytujące, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o współpracy. O GWARANCJE NALEŻY SIĘ UBIEGAĆ BEZPOŚREDNIO W BANKACH KREDYTUJĄCYCH. Do programu przystąpiły zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze.

 

Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami Unii Europejskiej pomoc państwa dla przedsiębiorców. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. euro (100 tys. euro dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

 

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

 

Co to jest gwarancja de minimis?

Gwarancja de minimis to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił zobowiązań w terminie oznaczonym w umowie kredytowej. Stanowi takie samo zabezpieczenie jak np. hipoteka lub zastaw na maszynach, ale dla banku udzielającego kredytu jest dużo lepszym zabezpieczeniem niż standardowe formy.

 

Bank, posiadając zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis, ma pewność, że w przypadku gdy klient nie spłaci kredytu, BGK dokona za niego spłaty w terminie 15 dni. W takim przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

 

Ile wynosi wartość pomocy de minimis z tytułu udzielonej gwarancji?

Wartość pomocy de minimis wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji. Aby wyliczyć jej wartość, należy kwotę gwarancji pomnożyć przez 13,33% i podzielić przez średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji. Gwarancja udzielona w kwocie 3,5 mln PLN odpowiada wartości pomocy publicznej w wysokości 112 372 EUR  (przy kursie średnim euro NBP w wysokości 4,1518  PLN/EUR z dnia 25 kwietnia 2013 r.).

 

Dlaczego warto skorzystać?

 

Dzięki gwarancji de minimis każdy przedsiębiorca, bez względu na etap rozwoju firmy, może uzyskać dostęp do finansowania kredytem obrotowym. Ci, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i mają krótką historię kredytową, zyskują wiarygodność w oczach banków udzielających im kredytów, ponieważ w ten sposób zwiększa się pewność spłaty kredytu. Natomiast klienci działający od lat i dysponujący już majątkiem uzyskują elastyczność w zakresie dysponowania nim – nie muszą zastawiać go na rzecz banku jako zabezpieczenie.  

 

Ponadto gwarancja de minimis to:

 • oszczędność czasu – wszystkie formalności klient załatwia bezpośrednio w banku kredytującym;
 • minimum biurokracji – klient nie jest obciążony składaniem dodatkowych dokumentów i nie ciążą na nim obowiązki sprawozdawcze poza złożeniem wniosku o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej;
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia.

 

Dla kogo?

 

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • należą do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (wg definicji unijnej, tzn. przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników i roczny ich obrót jest mniejszy lub równy 50 mln euro, lub całkowity bilans roczny jest mniejszy bądź równy 43 mln euro);
 • są rezydentami – są to osoby prawne mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu oraz znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów;
 • w opinii banku kredytującego mają zdolność kredytową, czyli są w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie kredytowej (ocena zdolności kredytowej odbywa się zgodnie z procedurami banku kredytującego);
 • nie figurują w prowadzonym przez Związek Banków Polskich Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów lub w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK) w części przeznaczonej dla „Przedsiębiorców”, prowadzonej przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej.

 

 

Warunki gwarancji de minimis:

 • gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej;
 • nie może przekroczyć 3,5 mln PLN i 60% kwoty kredytu (bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu);
 • udzielana jest maksymalnie na okres 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące;
 • jedyne zabezpieczenie gwarancji to weksel własny in blanco przedsiębiorcy;
 • stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy rok obowiązywania gwarancji udzielonych w 2013 r. wynosi 0%,  po tym terminie – 0,5% kwoty gwarancji za okres roczny;
 • nie może obejmować kredytu przeznaczonego na finansowanie produkcji pierwotnej produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury oraz sektora węglowego. Nie może również gwarantować kredytu na finansowanie wydatków związanych z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej za granicą, w tym kosztów podróży zagranicznych z tym związanych.

 

 

„Krok po kroku” – jak uzyskać gwarancję de minimis?

 • wykaz banków kredytujących, które zawarły z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej, znajduje się na stronie: www.deminimis.gov.pl;
 • przedsiębiorca składa wniosek o gwarancję bezpośrednio w banku, w którym ubiega się o kredyt, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu;
 • bank kredytujący dokonuje analizy zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi w tym banku procedurami;
 • jeżeli klient posiada zdolność kredytową oraz spełnia warunki uzyskania z BGK gwarancji de minimis, po zaakceptowaniu warunków kredytu przez przedsiębiorcę bank kredytujący udziela kredytu z gwarancją de minimis i przyjmuje na rzecz BGK od kredytobiorcy:
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych.
 • w dniu udzielenia gwarancji bank kredytujący wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

 

Więcej o gwarancji de minimis:

www.deminimis.gov.pl

tel. (22) 522 91 91