English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

Patronaty

DRUKUJ

Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia

18-07-2013

Ruszył pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie, początkowo na terenie Wielkopolski, skutecznego modelu wsparcia osób chorujących psychicznie na drodze do zawodowej aktywności i w efekcie końcowym – pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Założeniem programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy. Chcemy pokazać pracodawcom korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem jest ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla którym praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki. Chorzy psychicznie nie muszą być tylko biorcami świadczeń pomocy społecznej, ale mogą i występują w roli pełnoprawnych pracowników.

 

Program oparty został na zasadach systemu zatrudnienia wspomaganego (supported employment). Jest to model, w którym osoba chora lub niepełnosprawna otrzymuje wsparcie w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa trener pracy – wykwalifikowany specjalista, który przygotowuje osobę z zaburzeniami do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego stanowiska, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, wreszcie monitoruje przebieg zatrudnienia aż do uzyskania przez osobę chorą całkowitej samodzielności.

 

Realizatorzy programu liczą na to, że wypracowany model współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami stanie się z czasem standardem obowiązującym w naszym kraju.

 

Pilotażowa edycja ruszyła w województwie wielkopolskim. Organizatorem jest Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, a głównym partnerem zostało Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z Poznania.

 

W ramach projektu wyłoniono grupę podopiecznych Stowarzyszenia, która uczestniczy w cyklu 12 warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, zawierających elementy poradnictwa zawodowego, prawa pracy i psychologii. Zajęcia, prowadzone przez specjalistów: trenerów pracy i psychologów, przygotowują uczestników programu do wejścia bądź powrotu na rynek pracy. Równolegle trenerzy pracy nawiązują kontakty z pracodawcami w woj. wielkopolskim i proponują im współpracę w ramach projektu. Trener towarzyszy osobie chorej w procesie rekrutacji, wspiera ją w pierwszym okresie zatrudnienia i dba o utrzymanie miejsca pracy.

 

„Chcemy pokazać, że przy odpowiednim wsparciu chorzy przewlekle mogą być pełnoprawnymi obywatelami i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Celem warsztatów jest rozwój zdolności interpersonalnych niezbędnych w procesie aktywizacyjnym. W rezultacie pacjent usamodzielnia się oraz utrzymuje się na otwartym rynku pracy” – mówi Magdalena Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który został patronem programu.

 

Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Fundacji „Instytut Spraw Publicznych”. Patronat honorowy nad programem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Inicjatywę wspierają także: Rzecznik Praw Pacjenta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz władze lokalne w Wielkopolsce. Patronatu medialnego udzieliły Radio Merkury i Portal Wielkopolski.

 

Choroby psychiczne – narastający problem

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroby psychiczne do roku 2020 staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej.

 

W Polsce w latach 1990-2004 zanotowano wzrost zachorowań o ok. 900 tys., co stanowi największy odsetek w Europie. Do najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych należą depresja i schizofrenia. Według statystyk na schizofrenię zapada średnio 1% ogólnej populacji w społeczeństwach cywilizowanych. W Polsce według danych Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN z października 2010 jest to ok. 400 tys. osób (1,047%).

 

Chorzy psychicznie a zatrudnienie
W Polsce jest 490 tysięcy osób z zaburzeniami psychicznymi (dane SWPS i GUS). Są wśród nich osoby młode i w średnim wieku (11,3%), osoby starsze (4,4%). Choroby psychiczne dotyczą w jednakowym stopniu zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wg raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski” z 2008 r., opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, aż 1 305 tys. osób poddanych było opiece ambulatoryjnej z powodu zaburzeń psychicznych. Raport NIZP wskazuje, że liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w oddziałach psychiatrycznej opieki całodobowej wynosi ponad 209 tys.
 

W grupie tej około 80% stanowią osoby wykluczone z rynku pracy, tymczasem co najmniej 120 tys. spośród nich powinno być włączonych w programy pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Z danych wynika, że wszystkie formy rehabilitacji społeczno-zawodowej wykorzystywane w Polsce swoim wsparciem obejmują około 9-10 tys. osób chorych psychicznie, co stanowi tylko około 8% zapotrzebowania.
 

Dyskryminacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy utrudnia im powrót do zdrowia. Tymczasem równe traktowanie i akceptacja są niezbędne dla normalnego funkcjonowania chorych. Sytuację utrudniają stereotypy wciąż powszechne w społeczeństwie polskim. Mimo wprowadzenia przez ustawodawcę rozwiązania ułatwiającego osobom chorym psychicznie podjęcie pracy, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy.

 

Prawo przewiduje wiele udogodnień dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pracodawcy, w szczególnych przypadkach, przysługuje prawo do dofinansowania wynagrodzenia i składek emerytalnych. Ponadto szkoląc osobę chorą, można otrzymać zwrot kosztów szkolenia do 80%. W określonych przypadkach pracodawcy przysługuje również zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.


Więcej informacji udziela:
Małgorzata Talarek
Fundacja „Żyjmy Zdrowo”
e-mail:
tel.: 22 592 47 80