English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Zapowiedzi
Zakładki 3
zakladki_video

Zapowiedzi

DRUKUJ

750 mln zł dla dużych firm z Programu Inteligentny Rozwój

16-09-2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs adresowany do dużych przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże. W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. z 2015 r. poz.299), t.j. równowartości: 

 

  • 20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub 
  • 15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN w tym:

1) dla projektów realizowanych na obszarze województwa mazowieckiego 75 371 391 PLN;

2) dla projektów realizowanych na obszarze województwa innego niż mazowieckie: 674 628 609 PLN.

 

Ogłoszenie o naborze oraz informacje o potrzebnych dokumentach zostało zamieszczone tutaj.